Categories
รายงานพิเศษ

คุรุสภา บัดนี้ –  หลักสูตร ป.บัณฑิต ไม่ใช่ใครก็เรียนได้

“คุรุสภา บัดนี้ –  หลักสูตร ป.บัณฑิต ไม่ใช่ใครก็เรียนได้”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15946 หรือ
เรื่อง: หลักสูตร ป.บัณฑิต ไม่ใช่ใครก็เรียนได้
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

 2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือใบอนุญาตชั่วคราว ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 

 3) เป็นผู้มีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่างๆ ส่งให้คุรุสภา 

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน กับ ใบอนุญาติชั่วคราว แตกต่างกันทั้งการได้มาและการใช้งาน

หัวใจสำคัญของการจะเป็นข้าราชการครู สำคัญที่สุดคือต้องมี “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ที่ปัจจุบันไม่ใช่จบปริญญาตรีสาขาใดแล้วจะหามาครอบครองกันได้ง่ายๆ (ยกเว้นกรณีสาขาขาดแคลน เช่น สายอาชีวะ) แต่เป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในส่วนราชการต่างๆ แม้ว่าในระยะหลังมีการผ่อนปรนให้ใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ แต่ก็ยังคงมีความสับสนในการใช้งานของใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตทั้งสองอย่างนี้ ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการสมัครสอบ หรือนำไปใช้สมัครเรียน ป.บัณฑิต และอาจเป็นเหตุให้ต้องเสียเวลาเสียอารมณ์ เพราะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เข้าใจ จึงขออธิบายให้ชัดเจนอีกครั้ง (หากผิดพลาดก็ขออภัย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” ใช้ในการฝึกสอน ระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชปาชีพครู ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูได้ แต่การจะได้มาต้องเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ไม่มีทางได้ใบอนุญาตประกอบการสอนได้เลยตามเงื่อนไขใหม่ของคุรุสภา ตั้งแต่ที่มีการยกเลิกการสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ไม่ว่าจะ 9 หรือ 11 มาตรฐานสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา เมื่อได้ไปแล้วก็สอน 1 ปี หลังจากนั้นก็เข้าโครงการพัฒนาฯ หรือเรียน ป.บัณฑิต แล้วจึงจะสามารถทำเรื่องยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

“ใบอนุญาตชั่วคราว” หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไม่จำเป็นต้องเป็นปริญญาตรีทางการศึกษา ใช้สำหรับการสมัครเป็นครูอัตราจ้าง และหากได้ใบอนุญาตชั่วคราวก่อน 19 กันยายน 2556 ก็จะไม่มีวันได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะไม่มีวันได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู เพราะใบอนุญาตชั่วคราวไม่สามารถใช้แทนใบอนุญาตปฏิบติการสอนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นหลักฐานสำคัญในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูทุกสังกัด และหากได้รับใบอนุญาตชั่วคราว “หลัง” วันที่ 19 กันยายน 2556 ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเรียน ป.บัณฑิต ในสถาบันต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้เลย มีหนทางเดียวสำหรับผู้ที่อยากเป็นครูจริงๆ ก็คือต้องยอมเสียเวลาอีก 5 ปี ไปเรียนปริญญาตรีทางการศึกษา “ใหม่” หลักสูตร 5 ปี ไม่สามารถเอาปริญญาตรีเดิมไปเทียบโอนใดๆ ได้เลย แล้วจึงจะสามาถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

Comments

comments