Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น บัดนี้ –  มติ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ชะลอการสอบ อปท.ทุกแห่ง

“สอบท้องถิ่น บัดนี้ –  มติ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ชะลอการสอบ อปท.ทุกแห่ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15943 หรือ
เรื่อง: มติ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ชะลอการสอบ อปท.ทุกแห่ง
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น-มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการรายงานตำแหน่งว่าง เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 62 แห่ง อยู่ระวห่างดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) เพื่อเสนอ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 2500 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งใดอยู่ระวห่งดำเนินการสอบแข่งขันแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้การรายงานตำแหน่งว่างเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับอัตรากำลังและภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) และเป็นไปตามมาตรการดำเนินการสอบแข่งขันของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีข้อแนะนำแก่ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ว่าให้ชะลอพิจารณาการดำเนินการสอบแข่งขันของเทศบาลไปจนกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันใหม่จะแล้วเสร็จ และให้เทศบาลดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ให้แล้วเสร็จก่อน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  จึงมีมติให้ชะลอการพิจารณาการดำเนินการสอบแข่งขันของเทศบาลทุกแห่งไปจนกว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันใหม่จะแล้วเสร็จตามแนวทางเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการสอบแข่งขันที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งและตามข้อแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรัมย์ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าวข้างต้น โดยให้เทศบาลดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ให้แล้วเสร็จเสียก่อน ทั้งนี้ ให้แจ้งเทศบาลทุกแห่งทราบและดำเนินการตามมติ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ดังกล่าวต่อไป

ดูประกาศคลิกที่นี่

Comments

comments