Categories
งานราชการอื่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านกลยุทธ์สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

“ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านกลยุทธ์สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15937 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านกลยุทธ์สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


พนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านกลยุทธ์สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

พนักงานสัญญาจ้าง
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
ด้านกลยุทธ์สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบหลัก

· ประเมินและวางกลยุทธ์การสื่อและการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง ธปท. กับสื่อมวลชน ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

· บริหาร communication agenda/issues เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับสื่อมวลชน

· เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารระดับสูงในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น การร่างบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ รวมถึงการวางแผนการสื่อความในสื่ออินเทอร์เน็ทและการจัดทำเนื้อหาให้ง่ายต่อการจัดทำเป็น clip ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

· ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อ และการสร้างสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนทั้งในระดับองค์กรและเฉพาะกลุ่ม

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

· สัญชาติไทย

· อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

· สามารถทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา

· ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

· ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

· ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

· ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

· พื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

· มีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารและ/หรือสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางจากกลุ่มบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว

· สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

ผลงาน

· มีผลงานที่สามารถอ้างอิงได้ว่า ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนไปใช้ในการ วางกลยุทธ์/แก้ปัญหา/สร้างสรรค์สนับสนุน/สื่อสารหรือนำเสนอ ให้องค์กรฝ่าฟันวิกฤตหรือบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

· มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทาง และผลักดันงานให้สำเร็จ ทันกาล

· มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องตัวและปรับตัวได้ดี

· มีเครือข่ายสัมพันธ์กับกลุ่มบรรณาธิการและผู้บริหารระดับสูงของสื่อมวลชนทุกแขนง

การทดสอบ

1. ทดสอบด้านจิตวิทยา
2. การสอบสัมภาษณ์

การสมัครงาน

1. เอกสารประกอบการรับสมัคร ได้แก่ ประวัติย่อ (Resume), ใบรับรองการทำงาน, ใบรับรองผ่านงาน
2. ส่ง Mail ถึง Recruit2@bot.or.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง (Subject) “สมัครงานพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่าบบริหารการสื่อสารองค์กร (ชื่อ-สกุลของผู้สมัคร)

ปิดรับสมัคร

15 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581
หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

Comments

comments