Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ (16 – 22 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สสจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ (17 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (4 – 28 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (15 – 27 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (37 อัตรา) นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ (1 – 10 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (จ.ชลบุรี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (30 เม.ย. – 10 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชวถิติ,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป (9 – 18 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •