สอบท้องถิ่นข่าวลือ(อีกแล้ว)รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.62รวม8,039อัตรา,ตำแหน่งคาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น2562

สอบท้องถิ่นข่าวลือ(อีกแล้ว)รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.62รวม8,039อัตรา,ตำแหน่งคาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/1805/ หรือ
เรื่อง: ข่าวลือ(อีกแล้ว)รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.62รวม8,039อัตรา,ตำแหน่งคาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น2562


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ได้มีการแชร์ใน LINE เกี่ยวกับ (ร่าง) ปฏิทินสอบข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 68 ตำแหน่ง 8,039 อัตรา โดยระบุว่าเป็นข้อมูลล่าสุด 8 ม.ค. 62 ตามมติ ก.กลาง

 • ประเภททั่วไป วุฒิ ปวช. ปวส. 23 ตำหน่ง 5,538 อัตรา
 • ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาตรี 22 ตำแหน่ง 1,189 อัตรา
 • ประเภทครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก 1,312 อัตรา

โดยยังไม่ระบุวันที่จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เนื่องจากยังไม่มีการลงนาม แต่ระบุวันรับสมัครสอบและวันสอบภาค ก. ข. และ ค. จนถึงวันประกาศผลสอบ ดังนี้

 • รับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 14-25 ม.ค. 62 (รอดำเนินการหลังประกาศรับสมัคร)
 • ดำเนินการสอบ ภาค ก ข วันที่ 3 มีนาคม 2562 (รอดำเนินการหลังประกาศรับสมัคร)
 • สอบภาค ค เม.ย.-พ.ค.62
 • ประกาศผลสอบ ภายในเดือน พ.ค.62

และยังได้แชร์ ตำแหน่งที่สามารถนำวุฒิ รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ การจัดการ เพื่อนำมาสมัครสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ และตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่สามารถนำวุฒิ รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์” เพื่อนำมาสมัครสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้

 • เจ้าพนักงานเทศกิจระดับปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน
 • นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 • นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
 • เจ้พานักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต้องศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ปีนี้ 62 ไม่เปิดสอบ)

ตำแหน่งที่สามารถนำวุฒิ “บริหารธุรกิจ-การจัดการ” เพื่อนำมาสมัครสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ) ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • เจ้าพนักงานการคลัง, เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ว ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติกา (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ) ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
 • เจ้พานักงานเทศกิจ (สมัครได้ทุกวุฒิ)
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ (วุฒิบริหารธุรกิจ)
 • นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (วุฒิบริหารธุรกิจ, วุฒิการจัดการ)

ตำแหน่งคาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เครดิต ป.เชื้อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สายวิชาการ ระดับ ปริญญาตรี

 1. นักวิชาการเกษตร
 2. นักวิชาการศึกษา
 3. นักสันทนาการ
 4. นักวิชาการพัสดุ
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี
 6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 8. นักวิชาการคลัง
 9. นักวิชาการสุขาภิบาล
 10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 11. วิศวกรสุขาภิบาล
 12. วิศวกรเครื่องกล
 13. วิศวกรโยธา
 14. วิศวกรไฟฟ้า
 15. นักผังเมือง
 16. นักวิชาการสาธารณสุข
 17. พยาบาลวิชาชีพ

สายทั่วไป ระดับ ปวช.-ปวส.

 1. เจ้พานักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานการเกษตร
 4. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 6. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 8. พยาบาลเทคนิค
 9. สัตวแพทย์
 10. นายช่างโยธา
 11. นายช่างเขียนแบบ
 12. นายช่างสำรวจ
 13. นายช่างผังเมือง
 14. นายช่างเครื่องกล
 15. นายช่างไฟฟ้า
 16. เจ้าพนักงานประปา
 17. เจ้พานักงานศูนย์เยาวชน
 18. เจ้าพนักงานห้องสมุด

สายครูผู้ช่วย ปริญญาตรี

 1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาไทย
 2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
 3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาจีน
 4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา สังคมศึกษา
 5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา พลศึกษา
 6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์
 7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์
 8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ฟิสิกส์
 9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรี
 10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีไทย
 11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีสากล
 12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา นาฏศิลป์
 13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ศิลปะ
 14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วัดผลและประเมินผล
 15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา
 16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
 17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คหกรรม
 18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา บรรณารักษ์
 19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา เกษตร
 20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ช่างยนต์
 21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา
 22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ปฐมวัย
 23. ครูผู้ดูแลเด็ก

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

, ,