• สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สพฐ หลักเกณฑ์นำรายชื่อผู้สอบผ่านไปขึ้นบัญชีที่อื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  หลักเกณฑ์นำรายชื่อผู้สอบผ่านไปขึ้นบัญชีที่อื่น”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14477 หรือ
  ตำแหน่ง: หลักเกณฑ์นำรายชื่อผู้สอบผ่านไปขึ้นบัญชีที่อื่น
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2691 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

  ตามที่หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยข้อ 13 กำหนดว่า การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

  บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติ ดังนี้

  1. ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556

  2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  3. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้ดำเนินการมาก่อนที่จะมีการยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

  4. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี และยังมิได้ดำเนินการขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ


  หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  โดยที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

  ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

  หลักเกณฑ์

  1. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

  “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วย

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือส่วนราชการ

  ส่วนราชการ หมายความว่า ส่วนราชการ ที่มี อ.ก.ค.ศ. ตั้ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และ สำนักบริหารงานการศึกาาพิเศษ

  2. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่นให้ทำได้โดยการตำลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  3. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการขอ หรือการหใ้รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ก็ได้ แล้วรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ันที่การศึกษาทราบ

  4. การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต้องระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิถุนายน โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือรกณีตำแหน่งว่างของสาขาวิชาเอกที่ข้าราชการครูได้รับอนุมัติย้าย หรือมีตำแหน่งว่างในกรณีอื่น เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

  5. การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำเนินการตามลำดับและขั้นตอนดังนี้

  5.1 ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน

  กรณีจังหวัดเดียวกันมีหลายเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตัั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาจากระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  5.2 หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจัุงหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

  5.3 หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

  5.4 หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในภุมิภาคอื่นที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

  5.5 กรณี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีความประสงค์จะขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ที่ใกล้เคียงที่สุดตามลักษณะทางภูมิศาสตร์กับหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขอรายชื่อแล้วบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นกำหนด 180 วัน ดังกล่าวให้เสนอส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่ยุติ

  6. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

  7. กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุใดๆ จึงมิใช่เกิดจากผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ให้คงการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามลำดับที่เดิมในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แจ้งผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นทราบภายใน 7 วันทำการ

  กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ากรศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งทั้งของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีและ อ.ก.ค.ศ.เเขตพื้นที่การศกึษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

  8. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีอนุมัติให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายใดในบัญขีที่ขึ้นไว้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

  8.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ตามลำดับ ที่ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

  8.2 ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นภายใน 15 วัน

  9. เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ภายใน 7 วันทำการ เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

  10. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิม

  11. กรณีหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นประสงค์จะขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้องค์คณะบริหารงานบุคคลของหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

  สมัครงาน สพฐ งานราชการ สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2557 สอบ สพฐ 57 สพฐ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สพฐ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ “ครูผู้ช่วย” 4,700 อัตรา (16 – 22 ธ.ค. 2556)

  "สพฐ" เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

  【★】
  ตำแหน่ง: “ครูผู้ช่วย” 4,700 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 4,700
  ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 22 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  26 พ.ย. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการ..

  • ประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.
  • กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57
  • สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57
  • และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57

  โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย


  เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง

  เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

  ที่มา: http://www.manager.co.th/


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ :ไม่ระบุ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ม.ค. 2557
  สอบวันที่: 25-27 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: ก.พ. 2557

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  รายงานพิเศษ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  ขั้นตอนการสมัคสอบท้องถิ่น 2556

  ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  สอบท้องถิ่น
  ขั้นตอนการสมัคสอบท้องถิ่น 1

  คลิกเลือกหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อัตราว่างและสาขาวิชาเอก” “ครูผู้ช่วย”ที่เปิดสอบท้องถิ่น 2556 *อย่างเป็นทางการ* “

  *เฉพาะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย*

  ** ตรวจสอบคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู**

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน / ค่าตอบแทน
  เงินเดือน 11,920 บาท สำหรับหลักสูตร 4 ปี
  เงินเดือน 12,530 บาท สำหรับหลักสูตร 5 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการสมัครสอบ
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ส่า หรับหลักสูตร 4 ปี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั วไป วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
   วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกเคมี
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี เคมี เคมีทั วไป การสอนเคมี เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกฟิสิกส์
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
   ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
   หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกสังคมศึกษา
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี สังคมศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนา ไทยคดีศึกษา การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกพลศึกษา
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
   วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา-สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกศิลปะ
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
   จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์
   และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกนาฏศิลป์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกดนตรี
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ดนตีศึกษา ดนตรี ดุริยะศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย ดุริยางค์สากล ดนตรีสากล คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • คอมพิวเตอร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกปฐมวัย
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกประถมศึกษา
   การ ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกภาษาจีน
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาจีน การสอนภาษาจีน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกภาษาไทย
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย ไทยศึกษา การสอนภาษาไทย วิธีสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ภาษาและวัฒนาธรรมไทย ภาษาไทยเพื อการสื อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้

  สรุปสาขาวิชาเอกและตำแหน่งว่าง ที่เปิดรับสมัคร ตามศูนย์สอบ รายภาค/เขต 10 เขต

  สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย
  สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย

  แล้วคุณครูต้องสอบอะไรบ้าง??

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกำศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้
  1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
  (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
  (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
  (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
  1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจำรณำเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่ำงๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
  1.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
  เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  3.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3.8 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  3.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)

  1.ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
  1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  1.5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
  1.6 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  1.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
  2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  2.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
  2.3 จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
  2.4 การพัฒนาผู้เรียน
  2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
  2.6 การวิจัยทางการศึกษา
  2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  2.8 การวัดและประเมินผล
  3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
  – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนะครับ เลือกตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรายภาค/เขตนะครับ

  เปิดแล้ว!! สอบท้องถิ่น 2556 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3 (04 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2556) คลิกที่นี่

  << ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.พิจิตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (8 – 12 ก.ค. 2556)

  โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.พิจิตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา 

  ค่าตอบแทน 15,960 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  วิธีการสมัครงานราชการโรงเรียนบ้านหนองโสน จ.พิจิตร :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

  ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ก.ค. 2556 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ก.ค. 2556
  สอบวันที่: 24 ก.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 26 ก.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (28 ม.ค.-15 ก.พ.2556)

  เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) 17 เอก จำนวน 28 อัตรา

  ด้วยเทศบาลนครแม่สอด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วยด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 ก.พ. 2556

  ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2556

  ดาวน์โหลด [download id=”6″]

   

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) (31 ม.ค.-20 ก.พ.2556)

  เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2556 (ครูเทศบาล 2556) จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา 6 สาขาวิชาเอก

  ด้วยเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 7 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเีรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

  1. ครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
  2. ครูผู้ช่วย เอกการศึกษาปฐมวัย
  3. ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ
  4. ครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
  5. ครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
  6. ครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบครูผู้ช่วย(ครูเทศบาล)แข่งขัน และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 20 ก.พ.56 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 มีนาคม 2556

  สอบภาค ก. 100 คะแนน (ปรนัย) ภาค ข. 100 คะแนน (ปรนัย) และภาค ค. 100 คะแนน (สัมภาษณ์)

  ดาวน์โหลด [download id=”5″]

  สำนักงานเทศบาลนครระยอง
  44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  โทรศัพท์ 0-3862-0111, 0-3861-1345 โทรสาร 0-3887-0091

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สพป.ยโสธร โรงเรียนทุ่งบ้านแต้ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (พลศึกษา) (17-22 ม.ค.2556)

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  ************************************************
  ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  1.งานสอนประจำ
  2.งานที่ได้รับมอบหมาย
  3.งานพิเศษอื่น ๆ
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท และค่าครองชีพ 980 บาท รวม 15,000 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 30 กันยายน 2556

  2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  7.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  8.ในวันทำสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
  (วิชาเอกพลศึกษา) ซึ่ง ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู
  2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้

  3.การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มกราคม พ.ศ.2556 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับ
  สมัคร จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
  (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
  หมายเหตุ
  หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร นำฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองถูกต้องลงชื่อกำกับด้วย
  3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
  ตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก
  3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลือกสรรสำหรับตำแหน่ง 200 บาท ซึ่งเมื่อสมัครแล้ว
  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียดของหลักสูตรกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

  วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
  26 มกราคม 2556
  เวลา 13.00 – 14.00 น ภาค ก. และ ภาค ข.
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป
  – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50
  ทดสอบข้อเขียน
  26 มกราคม 2556
  เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ภาค ค.
  คุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50
  สัมภาษณ์
  6. วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  6.1 การประเมินสมรรถนะ ภาค ก. และภาค ข. โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  6.2 การประเมินสมรรถนะ ภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556
  เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  หมายเหตุ รายละเอียดของตารางสอบ ห้องสอบ จะประกาศพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

  7. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานราชการ ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  7.1 การตัดสินผู้ใดผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
  7.2 การจัดลำดับที่ ให้เรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
  7.3 ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 7.1 และ 7.2 ที่ได้ลำดับที่ 1 จะได้ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน หรือ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 สละสิทธิ ผู้ที่ผ่านการประเมินลำดับถัดไป จะได้ทำสัญญาจ้างแทนลำดับที่สละสิทธิ์นั้น

  8.การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัญชีโดยจัดลำดับตามเกณฑ์การตัดสิน ข้อ 7 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  9. การทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556

  (นายวิชิต ภูศรีฐาน)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
  *******************************************************

  วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  11- 15 มกราคม 2556 ประกาศรับสมัคร โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  17 – 22 มกราคม 2556 รับสมัคร กรรมการรับสมัคร
  เว้นวันหยุดราชการ
  23 มกราคม 2556 ตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
  24 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  26 มกราคม 2556 ดำเนินการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  28 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  31 มกราคม 2556 ทำสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  1 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

  อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  …………..……………………
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
  ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
  30 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ. นนทบุรี)
  ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  (พ.ศ. 2556 – 2559) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู พนักงานตามภารกิจ จำนวน 315 อัตรา และตำแหน่ง
  นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 118 อัตราแล้วนั้น
  บัดนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 27 โรง จาก
  34 โรง ที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
  มีอัตราว่าง เน่อื งจากการลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู และประกอบอาชีพอื่น ดังนั้น เพื่อมิให้เกิด
  ปัญหาครูผู้สอนขาดแคลน และไม่ครบชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม
  ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 57 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน
  3 อัตรา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป
  ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
  ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐาน
  ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
  เบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
  ท้องถิ่น
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
  ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  2. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
  ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2589 – 0481 –
  5 ต่อ 682 – 686 ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับ
  พระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบต้องระบุ
  ตำแหน่ง ในวิชาเอกที่สมัครเพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น
  3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
  3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
  3 เดือน จำนวน 3 รูป
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3.4 ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
  (ฉบับจริง)
  3.5 สำเนาหลักฐานแสดงการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
  * หมายเหตุ สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่เป็น
  ภาษาไทยมาด้วย ทั้งนี้ ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษาใดนั้นจะต้องสำเร็จ
  การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 29 มกราคม2556
  3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
  3.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
  หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  3
  4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
  จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
  6.1 คณะกรรมการฯ จะทำการเลือกสรร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ คือ การ
  สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ส่วนตำแหน่งนักการภารโรงจะทำการสอบ
  เฉพาะสัมภาษณ์
  7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกสรร
  7.1 สอบข้อเขียนเฉพาะผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
  (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2556)
  7.2 สอบสัมภาษณ์ทั้งตำแหน่งผู้ช่วยครูและนักการภารโรง
  ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นนทบุรี โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมการประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  8. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้จะได้รับเลือกสรรต้องได้คะแนนในการทดสอบรวมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับตามผลการสอบ แยกตามรายวิชาเอก (ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยครู) และแยกตามโรงเรียน (ตำแหน่ง นักการภารโรง) ที่ได้สมัครไว้
  9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์
  10. การทำสัญญาจ้าง
  ผู้สมัครที่สอบได้ในลำดับที่ได้รับการจ้างต้องรายงานตัว ต่อองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงตนในการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามลำดับที่ใน
  ประกาศผลการเลือกสรร และได้รับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
  ตามภารกิจ ตามเอกสารแนบท้าย
  อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ
  ได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะ
  เป็นผู้ได้รับเลือกสรร ฯ หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ฯ
  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
  4
  ทั้งนี้ หากมีเหตุอันใดที่ทำให้ประกาศการสรรหาบุคลากรฉบับนี้ ต้องยกเลิกผู้สมัคร
  หรือผู้เกี่ยวข้องจะฟ้องร้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งในทางแพ่ง และอาญาในทางหน่งึ
  ทางใดไม่ได้
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
  พันตำรวจเอก
  (ธงชัย เย็นประเสริฐ)
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  5
  เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และตำแหน่ง นักการภารโรง
  ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  ลงวันที่ 9 มกราคม 2556
  …………….…………………..
  ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี จำนวน 57 อัตรา ประกอบด้วย
  1. สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา
  2. สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 16 อัตรา
  3. สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 18 อัตรา
  4. สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย 9 อัตรา
  5. สาขาหรือวิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา
  6. สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
  7. สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา
  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
  ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
  ชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติ
  หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมความรู้ของผู้เรียน
  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1.1 ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค.
  รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครู และต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู
  1.2 ให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดงในวันที่ยื่น
  ใบรับสมัครด้วย
  6
  4. ค่าตอบแทน
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340 บาท
  ข. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ระยะการจ้าง 1 ปี จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
  1. ร.ร. วัดแคนอก จำนวน 1 อัตรา
  2. ร.ร. มัธยมวัดเพลง นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
  3. ร.ร. วัดชลอ จำนวน 1 อัตรา
  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
  ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  4. ค่าตอบแทน
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท
  7
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังนี้
  1. ประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2556
  2. รับสมัคร ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2556
  3. ตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2556
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
  5. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
  6. วันสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
  7. วันสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556
  8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยครู อบจ.นนทบุรี คลิกที่นี่