Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
…………..……………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ. นนทบุรี)
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2559) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู พนักงานตามภารกิจ จำนวน 315 อัตรา และตำแหน่ง
นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 118 อัตราแล้วนั้น
บัดนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 27 โรง จาก
34 โรง ที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
มีอัตราว่าง เน่อื งจากการลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู และประกอบอาชีพอื่น ดังนั้น เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาครูผู้สอนขาดแคลน และไม่ครบชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 57 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน
3 อัตรา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2589 – 0481 –
5 ต่อ 682 – 686 ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับ
พระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบต้องระบุ
ตำแหน่ง ในวิชาเอกที่สมัครเพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น
3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
3 เดือน จำนวน 3 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.4 ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
(ฉบับจริง)
3.5 สำเนาหลักฐานแสดงการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
* หมายเหตุ สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่เป็น
ภาษาไทยมาด้วย ทั้งนี้ ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษาใดนั้นจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 29 มกราคม2556
3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
3.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
3
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
6.1 คณะกรรมการฯ จะทำการเลือกสรร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ คือ การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ส่วนตำแหน่งนักการภารโรงจะทำการสอบ
เฉพาะสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกสรร
7.1 สอบข้อเขียนเฉพาะผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
(เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2556)
7.2 สอบสัมภาษณ์ทั้งตำแหน่งผู้ช่วยครูและนักการภารโรง
ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมการประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้จะได้รับเลือกสรรต้องได้คะแนนในการทดสอบรวมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับตามผลการสอบ แยกตามรายวิชาเอก (ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู) และแยกตามโรงเรียน (ตำแหน่ง นักการภารโรง) ที่ได้สมัครไว้
9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์
10. การทำสัญญาจ้าง
ผู้สมัครที่สอบได้ในลำดับที่ได้รับการจ้างต้องรายงานตัว ต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงตนในการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามลำดับที่ใน
ประกาศผลการเลือกสรร และได้รับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตามเอกสารแนบท้าย
อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ
ได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะ
เป็นผู้ได้รับเลือกสรร ฯ หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ฯ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
4
ทั้งนี้ หากมีเหตุอันใดที่ทำให้ประกาศการสรรหาบุคลากรฉบับนี้ ต้องยกเลิกผู้สมัคร
หรือผู้เกี่ยวข้องจะฟ้องร้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งในทางแพ่ง และอาญาในทางหน่งึ
ทางใดไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
พันตำรวจเอก
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
5
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และตำแหน่ง นักการภารโรง
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ลงวันที่ 9 มกราคม 2556
…………….…………………..
ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี จำนวน 57 อัตรา ประกอบด้วย
1. สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา
2. สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 16 อัตรา
3. สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 18 อัตรา
4. สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย 9 อัตรา
5. สาขาหรือวิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา
6. สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
7. สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมความรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.1 ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค.
รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครู และต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู
1.2 ให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดงในวันที่ยื่น
ใบรับสมัครด้วย
6
4. ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340 บาท
ข. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ระยะการจ้าง 1 ปี จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. ร.ร. วัดแคนอก จำนวน 1 อัตรา
2. ร.ร. มัธยมวัดเพลง นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
3. ร.ร. วัดชลอ จำนวน 1 อัตรา
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2556
2. รับสมัคร ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2556
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2556
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
5. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
6. วันสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
7. วันสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยครู อบจ.นนทบุรี คลิกที่นี่

Comments

comments