Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพป.ยโสธร โรงเรียนทุ่งบ้านแต้ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (พลศึกษา) (17-22 ม.ค.2556)

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
************************************************
ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.งานสอนประจำ
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
3.งานพิเศษอื่น ๆ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท และค่าครองชีพ 980 บาท รวม 15,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 30 กันยายน 2556

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8.ในวันทำสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
(วิชาเอกพลศึกษา) ซึ่ง ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้

3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มกราคม พ.ศ.2556 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับ
สมัคร จำนวน 3 รูป
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร นำฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองถูกต้องลงชื่อกำกับด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก
3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลือกสรรสำหรับตำแหน่ง 200 บาท ซึ่งเมื่อสมัครแล้ว
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียดของหลักสูตรกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
26 มกราคม 2556
เวลา 13.00 – 14.00 น ภาค ก. และ ภาค ข.
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50
ทดสอบข้อเขียน
26 มกราคม 2556
เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ภาค ค.
คุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50
สัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
6.1 การประเมินสมรรถนะ ภาค ก. และภาค ข. โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
6.2 การประเมินสมรรถนะ ภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556
เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
หมายเหตุ รายละเอียดของตารางสอบ ห้องสอบ จะประกาศพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

7. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานราชการ ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
7.1 การตัดสินผู้ใดผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
7.2 การจัดลำดับที่ ให้เรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
7.3 ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 7.1 และ 7.2 ที่ได้ลำดับที่ 1 จะได้ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน หรือ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 สละสิทธิ ผู้ที่ผ่านการประเมินลำดับถัดไป จะได้ทำสัญญาจ้างแทนลำดับที่สละสิทธิ์นั้น

8.การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัญชีโดยจัดลำดับตามเกณฑ์การตัดสิน ข้อ 7 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

9. การทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556

(นายวิชิต ภูศรีฐาน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
*******************************************************

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11- 15 มกราคม 2556 ประกาศรับสมัคร โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
17 – 22 มกราคม 2556 รับสมัคร กรรมการรับสมัคร
เว้นวันหยุดราชการ
23 มกราคม 2556 ตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
24 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
26 มกราคม 2556 ดำเนินการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
28 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
31 มกราคม 2556 ทำสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
1 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร

Comments

comments