Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ หลักเกณฑ์นำรายชื่อผู้สอบผ่านไปขึ้นบัญชีที่อื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

“สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  หลักเกณฑ์นำรายชื่อผู้สอบผ่านไปขึ้นบัญชีที่อื่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14477 หรือ
ตำแหน่ง: หลักเกณฑ์นำรายชื่อผู้สอบผ่านไปขึ้นบัญชีที่อื่น
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2691 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

ตามที่หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยข้อ 13 กำหนดว่า การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติ ดังนี้

1. ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้ดำเนินการมาก่อนที่จะมีการยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

4. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี และยังมิได้ดำเนินการขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ


หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือส่วนราชการ

ส่วนราชการ หมายความว่า ส่วนราชการ ที่มี อ.ก.ค.ศ. ตั้ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และ สำนักบริหารงานการศึกาาพิเศษ

2. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่นให้ทำได้โดยการตำลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการขอ หรือการหใ้รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ก็ได้ แล้วรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ันที่การศึกษาทราบ

4. การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต้องระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิถุนายน โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือรกณีตำแหน่งว่างของสาขาวิชาเอกที่ข้าราชการครูได้รับอนุมัติย้าย หรือมีตำแหน่งว่างในกรณีอื่น เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

5. การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำเนินการตามลำดับและขั้นตอนดังนี้

5.1 ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน

กรณีจังหวัดเดียวกันมีหลายเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตัั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาจากระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.2 หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจัุงหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

5.3 หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

5.4 หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในภุมิภาคอื่นที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

5.5 กรณี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีความประสงค์จะขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ที่ใกล้เคียงที่สุดตามลักษณะทางภูมิศาสตร์กับหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขอรายชื่อแล้วบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นกำหนด 180 วัน ดังกล่าวให้เสนอส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่ยุติ

6. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

7. กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุใดๆ จึงมิใช่เกิดจากผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ให้คงการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามลำดับที่เดิมในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แจ้งผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นทราบภายใน 7 วันทำการ

กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ากรศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งทั้งของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีและ อ.ก.ค.ศ.เเขตพื้นที่การศกึษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

8. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีอนุมัติให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายใดในบัญขีที่ขึ้นไว้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

8.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ตามลำดับ ที่ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

8.2 ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นภายใน 15 วัน

9. เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ภายใน 7 วันทำการ เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

10. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิม

11. กรณีหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นประสงค์จะขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้องค์คณะบริหารงานบุคคลของหน่วยงานหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

สมัครงาน สพฐ งานราชการ สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2557 สอบ สพฐ 57 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments