Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ครม. – |ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี!!

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครม.

“ครม.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34311/ หรือ
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี!!


ครม. เปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษี พร้อมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อน โดยให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากรจากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้

(1) ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

(2) ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

(3) ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)

(4) ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

(5) กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

(6) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่

เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการปรับปรุง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ) เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)

1-300,000* 5 1-300,000* 5

300,001-500,000 10 300,001-500,000 10

500,001-750,000 15 500,001-750,000 15

750,001-1,000,000 20 750,001-1,000,000 20

1,000,001-2,000,000 25 1,000,001-2,000,000 25

2,000,001-4,000,000 30 2,000,001-5,000,000 30

4,000,001 ขึ้นไป 35 5,000,001 ขึ้นไป 35

* ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราช

กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

5. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้

(1) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

– หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท

– หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน200,000 บาท

(2) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

– หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

– หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท

(3) กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

(4) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

6. การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่น จะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ฯกระทบรายได้รัฐลดลงปีละ 32,000 ล้านบาท แต่หวังเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน ภาษีบุคคลธรรมดาคิดเป็น 17% ภาษีนิติบุคคล 32% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 41% ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% ภาษีธุรกิจปิโตรเลียม 5% ฯลฯ

แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/694991


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน

กรมการขนส่งทางบก –  ลงโทษหนัก!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการขนส่งทางบก

“กรมการขนส่งทางบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/33234/ หรือ
เรื่อง: ลงโทษหนัก!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ


กรมการขนส่งทางบกลงโทษหนัก!!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถสาธารณะกระท้าความผิดซ้้าซาก เพียงเดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558) พักใช้ใบอนุญาตรถแท็กซี่ผิดซ้้าซากแล้ว 10 รายพร้อมเผย!!! ตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการ
พักใช้ใบอนุญาตแล้ว 239 ราย เพิกถอน 2 ราย หากประชาชนพบเห็นการกระท้าความผิดหรือพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ครม –  ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครม

“ครม”

ลิงค์: https://iqepi.com/32814/ หรือ
เรื่อง: ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ


ครม ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ

ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ ประกาศลดค่าจดจำนอง-โอน เหลือ 0.01% พร้อมให้ผู้ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท นำมูลค่าบ้าน 20% มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี ด้านธอส.-ออมสิน เตรียมเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ มั่นใจหนุนทั้งระบบคึกคัก ด้านผู้ประกอบการรับลูก งัดโปรโมชั่นดึงยอดขาย ขณะที่นักวิเคราะห์มองหุ้นอสังหาฯขึ้นรับข่าวไปแล้ว เตือนระวัง Sell on fact

**ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังจากประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้าน สามารถขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)โดยมีวงเงินเบื้องต้น 1 หมื่นล้านบาทที่จะดำเนินการใน 1 ปี ซึ่งหากไม่เพียงพอยังสามารถเพิ่มวงเงินได้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ต้องรอทางธอส.ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงผ่านเอกสารของกระทรวงฯ ว่า เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในภาพรวมมีอุปทาน คงค้างในตลาดจำนวนมาก ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวม 2 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงิน ที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน อันจะทำให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
โดยประมาณการวงเงินให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลารับคำขอและการทำนิติกรรม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส. 2. มาตรการการคลัง

2. มาตรการการคลัง  
2.1 การลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของ ราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01 เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเร่งให้เกิดการทำนิติกรรมโดยเร็ว  
2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าวคือต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ธอส.-ออมสิน เตรียมเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ มั่นใจหนุนทั้งระบบคึกคัก
กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือ ไม่มีรายได้ประจำ และผู้มีรายได้ปานกลางซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถ ได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนได้ง่ายยิ่งขึ้น และสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบัน ธอส.ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินมาตรการข้างต้นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านทั้งในส่วนของบ้านใหม่และบ้านมือสองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ทั้งนี้การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ  
ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมหารือกับธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาในการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาขยายตัวได้

**”สมคิด” ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ
ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเชื่อมาตรการที่ออกมาเป็นช่วงเวลาเหมาะสม เพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ ดังนั้นการออกมาตรการในช่วงเวลานี้ จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้
หลังจากนี้ จะเริ่มเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยมากขึ้น ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง โดยการดึงการเคหะแห่งชาติ จัดทำบ้านมั่นคงต่อไป
” ยอมรับมาตรการที่ออกมานั้น จะทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐลดลง 15,000 ล้านบาท ต่อปี โดยเฉพาะจากการลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นที่ออกมา จะทำให้เม็ดเงินรายได้ภาษีกลับเข้ามาสูงขึ้นกว่าเสียไปได้” นายสมคิด กล่าว   

**ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20%ถาวร
นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20% เป็นการถาวร จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจ
อีกทั้ง ครม.ยังอนุมัติมาตรการภาษีช่วยกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ เวนเจอร์แคปปิตอล โดยยกเว้นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี จากปัจจุบันเสียอยู่ที่ 20% เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเวเจอร์แคปปิตอลมากขึ้น

**ผู้ประกอบการรับลูก งัดโปรโมชั่นดันยอดขาย
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการโอนบ้านในระดับราคา 3 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสต็อกอสังหาฯระดับราคา 3 ล้านบาท กว่า 7 พันล้านบาท
” จากการที่ ครม.จะมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ บริษัทฯ เตรียมอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดโอน ซึ่งจะทำให้ยอดขายของโครงการทำได้ตามเป้า “นายชานนท์ กล่าว

**นักวิเคราะห์มองหุ้นอสังหาฯขึ้นรับข่าวไปแล้ว ระวัง Sell on fact
นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยว่า มาตราการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาผ่านไปแล้วนั้น มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนเชิงบวกกับประเด็นดังกล่าวมามากพอควรแล้ว และ อาจจะเจอกับแรงขาย sell on fact ตามมา
ด้าน บล. เอเซีย พลัส ระบุว่า มาตรการที่ออกมานั้นไม่ได้เหนือความคาดหมาย จึงมีแรงขายแบบ Sell on fact ออกมาให้เห็นวานนี้
   อย่างไรก็ตาม คงต้องคอยติดตามผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว
กลยุทธ์ แนะเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีประเด็นเฉพาะตัว เน้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่าง SCC กลุ่มอสังหาฯ ในจังหวะย่อตัว อย่าง PS พร้อมกับประเมินแนวรับ 1,400 จุด แนวต้าน 1,420 จุด

แหล่งที่มา: http://www.efinancethai.com/index.aspx


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  ตำรวจ 191 เปิดช่องให้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่าน LINE – facebook

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32813/ หรือ
เรื่อง: ตำรวจ 191 เปิดช่องให้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่าน LINE – facebook


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับแจ้งเหตุผ่านโซเชียลมีเดีย

ตำรวจ 191 หรือตำรวจที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของประเทศไทย ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับรับแจ้งเหตุผ่านทางแอพส่งข้อความ LINE

โดยใช้ LINE ID ว่า “patrolcop0191”

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “You’ll never walk alone” หรือ “คุณจะไม่มีวันเดินเดียวดาย” (มีตำรวจคอยเป็นเพื่อน 24 ชั่วโมง) ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยโครงการนี้ยังได้รับรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย” จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากช่องทางดังกล่าวประชาชนยังสามารถแจ้งเหตุผ่านทาง facebook โดยส่งเข้ากล่องข้อความ facebook.com/patrolcop191

หรือ ส่งอีเมล์ไปที่ Email : patrolcop191@gmail.com

หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 06-1385-0191, 06-1385-1191, 06-1385-2191 และ 06-1385-3191 (เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ)


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ไทยได้เป็นประธาน G77 ปี 2559 –  ประเทศไทยได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G77 สำหรับวาระปี 2559

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"ไทยได้เป็นประธาน G77 ปี 2559"

ลิงค์: https://iqepi.com/32642/ หรือ
เรื่อง: ประเทศไทยได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G77 สำหรับวาระปี 2559


ประเทศไทยขอบคุณประเทศสมาชิกกลุ่ม G77 ที่รับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม สำหรับวาระปี 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม 77 (G77) ครั้งที่ 39 ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐเมริกา โดยมีนายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ นายโมนส์ เลิคเคทอฟ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ตลอดจนรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ เข้าร่วม
นายอภิชาติ ชินวรรโณ ได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกกลุ่ม G77 ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G77 สำหรับวาระปี 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการแสดงความพร้อมและบทบาทนำของไทย ในการสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G77 ประเทศไทยยึดมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการส่งเสริมผลประโยชน์และผลักดันประเด็นซึ่งกลุ่มให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ประเทศไทยจะแสดงบทบาทเป็นสะพานเชื่อม (Bridge-builder) ระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม และระหว่างกลุ่มกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
 
G77 คืออะไร
คือกลุ่ม 77 ที่สหประชาชาติกำหนดกลุ่มเป็นพันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนาได้รับการออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมาชิก 'รวมเศรษฐกิจผลประโยชน์และสร้างขีดความสามารถในการเจรจาต่อรองร่วมที่เพิ่ม ขึ้นในสหประชาชาติ.โดยเริ่มต้น มี 77 สมาชิกก่อตั้งขององค์กรที่มี แต่ โดยพฤศจิกายน 2013 องค์กรได้ขยายตั้งแต่ 134 ประเทศสมาชิก.

สมาชิกมีใครบ้าง
ขณะที่ในปี 2015 กลุ่มประกอบด้วยทั้งหมดของสมาชิกสหประชาชาติ แต่ไม่รวมประเทศต่อไปนี้:

1 สมาชิกทั้งหมดของสภายุโรป ยกเว้นของบอสเนียและเฮอร์เซ
2 สมาชิกทุกคนขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ยกเว้นชิลี);
3 ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม "Commonwealth of Independent States"

อดีตสมาชิกที่เคยอยู่มีใครบ้าง
1 นิวซีแลนด์
2 เม็กซิโก
3 เกาหลีใต้
4 ยูโกสลาเวีย
5 ไซปรัส
6 มอลตา
7 ปาเลา
8 โรมาเนีย
*ส่วนเพราะเข้าไปอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ เศรษฐกิจใหญ่ขึ้นเลยถูกจัดไปกลุ่มอื่น

กลุ่มนี้ทำไร
สร้างความร่วมมือการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศพัฒนาด้วยกัน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสังคม

ประธานกลุ่มเก่า คือ แอฟฟิรกาใต้ ปี 2015

ทำไมถึงสำคัญ
1 กลุ่มประเทศกำลังพัฒนากำลังเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกโดย ในการปะเมินโดย UN ในปี 1990-2008
เศรษฐกิจการค้าของกลุ่มกำลังพัฒนาโตสูงถึง 20 เท่านั้นมากกว่าการค้าโลกที่เพียง 4 เท่า

เป็นเหตุว่าทำไหมกลุ่มนี้จึงสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลก
2 กลุ่มอาจช่วยในการช่วยให้ไทยรับเลือกเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแบบชั่วคราว ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งถ้าไทยได้รับเลือกจะเปรียบเสมือนไทยจะได้เป็นคณะรัฐมนตรี UN เลยมาชิกผู้ก่อตั้งปัจจุบัน ] รายชื่อกลุ่มที่สำคัญ
กาตาร์
มาเลเซีย
บราซิล
อินเดีย
ประเทศจีน
อาร์เจนตินา
อิหร่าน
เป็นต้น

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

กสทช. –  ห้ามค่ายมือถือส่งข้อความโฆษณา-ขายของ โดยไม่ได้รับอนุญาต

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กสทช.

“กสทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32502/ หรือ
เรื่อง: ห้ามค่ายมือถือส่งข้อความโฆษณา-ขายของ โดยไม่ได้รับอนุญาต


ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกระทําที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ

พ.ศ. 2558

———————–

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อมิให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (6) (13) และ (24) และมาตรา 31 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็ฯการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ.2558”

ข้อ 2 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกิบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ใช้บังคับ

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม พื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ไดัรับบริการจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

“การใช้เครือข่าย” หมายความว่า การใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้บริการโทรคมนาคมไปยังผู้บริโภค

“การโฆษณา” หมายความว่า การกระทำไมว่าด้วยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ในลักษณะโน้มน้าว จูงใจผู้บริโภค ให้เห็นคุณภาพของบริการ เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากำไรในทางธุรกิจโทรคมนาคม และหมายความรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ที่จัดโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือตัวแทน หรือคู่ค้าของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงตัวแทนช่วงตลอดสาย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็น การเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกล่าวได้

การดําเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ ถือเป็นการกระทําในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคตามวรรคหนึ่ง

(1) การกระทําโดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบรายละเอียดของบริการโทรคมนาคมในแต่ละบริการ อย่างชัดเจนและครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าทําสัญญา และเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

(2) การกําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้บริโภคต้องใช้ บริการโทรคมนาคมโดยผู้บริโภคไม่ประสงค์จะใช้บริการนั้น หรือเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการ ที่เพิ่มขึ้น หรือการกระทําที่มีลักษณะเป็นการจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการโทรคมนาคม ของผู้บริโภคในการใช้บริการนั้น

(3) การโฆษณาในลักษณะเกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

(4) การกําหนดเงื่อนไขในการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร เป็นผลให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(5) การกระทําโดยการโทรศัพท์หรือส่งข้อความการโฆษณามายังเครื่องโทรคมนาคมหรือ อุปกรณ์ของผู้บริโภคจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้บริโภค หรือโดยมิได้รับอนุญาตหรือ ความยินยอมจากผู้บริโภค เว้นแต่เป็นการแจ้งเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ ผู้บริโภค หรือแจ้งเหตุเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(6) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การดําเนินการที่ถือเป็นการกระทําที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามวรรคสองมีตัวอย่างปรากฏ ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 6 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งรายใดดำเนินการในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนสการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดดำเนินการในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศนี้ ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อสำนักงานได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการวิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

(2) หากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ดำเนินการชี้แจง หรือไม่แสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กำหนดตาม (1) ให้สำนักงานพิจารณาตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฎ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

ข้อ 7 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใด ๆ ในประการ ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ให้มีคําสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นระงับการดําเนินการ ดังกล่าวโดยทันที

ข้อ 8 กรณีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการตามข้อ 7 ให้คณะกรรมการปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมยังคงฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการต่อไป ให้คณะกรรมการปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวกดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กสทช.
ประกาศ |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ใหม่ –  ครม.ประยุทธ์ 3

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทูลเกล้าฯ

“ทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ใหม่”

ลิงค์: https://iqepi.com/32320/ หรือ
เรื่อง: ครม.ประยุทธ์ 3


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอเพียงการโปรดเกล้าฯ ลงมาเท่านั้น ขณะเดียวกัน ได้มีการแต่งตั้ง พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว

 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา คสช.จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านเศรษฐกิจ แทนม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล โดยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือเรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีเนื้อหาว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจอื่น จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัทได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
 • นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แทนนายสมหมาย ภาษี โดยบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แทน พล.อ.อ.เอกประจิน จั่นตอง ที่ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ สลับตำแหน่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนนายณรงค์ชัย อัครเศรณี
 • นายอุตตม สาวนายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที แทน นายพรชัย รุจิประภ

แหล่งที่มา: http://goo.gl/N9hU0U


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

bike for MOM –  ทำลายสถิติโลก

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

bike

“bike for MOM”

ลิงค์: https://iqepi.com/32318/ หรือ
เรื่อง: ทำลายสถิติโลก


เผยตัวเลขสถิตินักปั่นที่เก็บสถิติเข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกสถิติโลก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” พบนักปั่นในระบบ 1.46 แสนคน ปั่นจักรยานพร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

วัน 16 ส.ค. 2558 ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยาน พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากจุดเริ่มต้น ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 15.17 น. ไปยังกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน และกลับสู่เส้นทางเดิม ถึงลานพระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 19.09 น. รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธาน ท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จฯ สวมเสื้อสีฟ้า เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างพร้อมเพรียงตลอดระยะเวลาที่ทรงจักรยาน

ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบันทึกสถิติโลกตามข้อกำหนดของการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยจุดที่จะบันทึกสถิติสำคัญครั้งนี้อยู่ที่ด้านหน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บริเวณซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) ซึ่งเจ้าหน้าที่กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด จะบันทึกตัวเลขผู้ปั่นจักรยาน Bike for Mom โดยเป็นการบันทึกสถิติจากขบวนจักรยานทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทพร้อมกัน และปั่นต่อเนื่อง 4 กิโลเมตร ซึ่งวิธีการจดบันทึกครั้งนี้จะใช้ระบบการสแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับตัวรถจักรยานด้วยโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ที่นครไทเป ไต้หวัน บันทึกไว้สูงสุดอยู่ที่ 72,919 คัน

เมื่อเวลา 19.45 น. เว็บไซต์เฉพาะกิจเก็บสถิติ พบว่า มีนักปั่นที่เก็บสถิติเข้าสู่ระบบรวมทุกจังหวัด 146,290 คัน ประกอบด้วย

 • ภาคเหนือ 19,450 คัน
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,276 คัน
 • ภาคกลาง 46,986 คัน (เฉพาะกรุงเทพมหานคร 2,538 คัน)
 • ภาคตะวันตก 8,233 คัน
 • ภาคตะวันตก 14,330 คัน
 • ภาคใต้ 22,015 คัน

แหล่งที่มา: http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000092735


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย –  ธนบัตร 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32316/ หรือ
เรื่อง: ธนบัตร 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)


ฉบับที่ 41/2558 เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท. จะนำธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) ออกใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยธนบัตรชนิดราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จึงออกแบบให้เรื่องราวในธนบัตรแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบให้สวยงาม และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตา สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาดกว้าง 72 มิลลิเมตร และยาว 162 มิลลิเมตร สีโดยรวมเป็นสีน้ำตาล เช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15) โดยมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญ ดังนี้

 1. ลายน้ำ พระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัะวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลข “๑๐๐๐” ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง
 2. หมึกพิมพ์พิเศษสลับสีพร้อมตัวเลขแฝง ลายประดิษฐ์สีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงธนบัตร และภายในมีตัวเลข “1000” ซ่อนไว้
 3. หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบแดง เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง จะเห็นแถวัวเลข “1000” สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เป็นสีเหลือบแดง
 4. แถบฟอยล์ 3 มิติ ผนึกไว้ตามแนวตั้ง ในแถบมีตราสัญญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ เมื่อพลิกธนบัตรไปมา ภายในตราสัญลักษณ์ฯ มีตัวเลข “1000” เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข “๑๐๐๐”
 5. แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี ฝังในเนื้อกระดาษ มีบางส่วนของแถบปรากฎให้เห็นเป็นระยะเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีม่วงแดงเคลื่อนไหว และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง
 6. สัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา เส้นนูนแนวนอนเรียงลดหลั่นกัน นำสู่สัญลักษณ์ อักษรเบรลล์ ที่พิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้ 4 ดอก แทนอักษร “T” ที่ย่อจาก Thousand

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่นี้ สามารถแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศและธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •