กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/17151/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเจียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยอิงระบบ การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการโดยอนุโลม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การบัญชี หรือสาชาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงใหม่
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและคืนเงินหลักประกัน
(๒) รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร
(๓) จัดทำรายงานผลการรับชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถ
(๔) ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ
(๕) จัดชื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
(๖) ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน
(๗) ผูกพันเงินและจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินของแผนงานโครงการ
(๘) บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป จัดทำ บัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดรายงานด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และจัดทำรายงานการเงินประจำปี
(๑๐) จัดเตรียมงบการเงินและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (ด) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล ต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (ด) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (ด) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๗ ถนนเขียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053278265

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments