กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17150/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง หลกเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการ และเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการ เกี่ยวกับระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการติดตามประเมินผลและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกรมวิชาการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ ในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
๒. การทำงานเป็นทีม
๓. การคิดวิเคราะห์
๔. การสืบเสาะหาข้อมูล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments