สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.พิจิตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.พิจิตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.พิจิตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17152/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

ด้วย จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร) ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๙๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล นโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณตัวชี้วัด
๒. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดที่ดิน การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการจัดที่ดิน
๓. ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน
๔. ร่วมปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร การประสานงาน ประสานความร่วมมือต่าง ๆ
๕. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บและควบคุมสารบบที่ดิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน/สินเชื่อให้แก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความรู้ เพื่อการลงทุนทางการเกษตร และนำไปสู่การพัฒนารายไต้
๗. ร่วมให้บริการด้านข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ขอรับบริการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับการจัดที่ดิน สิทธิประโยชน์การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจและได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
๘. ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

๑. การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)
ความรู้ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน)
๒.๑ วิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณา จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ดังนี้ –    สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย –    การมีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ และการให้บริการที่ดี –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการติดต่อสื่อสาร –    การทำงานเป็นทีม จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรม และจริยธรรม –    การอุทิศเวลาให้กับทางราชการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.พิจิตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร เลขที่ ๒๙/๑๙ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.พิจิตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments