กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17145/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

สำนักงานตรวจสอบภายในททาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๑.๓.๑ เป็นเพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน รด.ปีที่ ๓)
๑.๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.-ปวส.) สาขาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจทุกสาชา
๑.๓.๓ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑.๓.๔ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๓.๕ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ รวบรวม เสนอ แจกจ่ายเอกสารของทางราชการ
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

๔.๑.๑ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๖๐ คะแนน
๔.๑.๒ ขอบเขตการสอบ
๔.๑.๒.๑ ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๔๔๘ (๔๐ คะแนน)
๔.๑.๒.๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.๒๔๒๘ (๑๐ คะแนน)
๔.๑.๒.๓ ประวัติศาสตร์ไทย (๔ คะแนน)
๔.๑.๒.๔ ความรู้ทั่วไป (๔ คะแนน)
๔.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔ เวลา ๐๙๓๐-๑๖๐๐ (รายงานตัว เวลา ๑๘๓๐-๑๙๑๔) ณ ห้องรับรอง สำนักงานตรวจลอบภายในทหาร หน้าลิฟต์ ขั้น ๘ อาคาร ๔
๔.๒.๑ ข้อสอบเป็นแบบปฏิบัติ ๓๐ คะแนน
๔.๒.๒ ขอบเขตการสอบ ะ การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word และ
Microsoft Excel

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ห้องรับรอง หน้าลิฟต์ ชั้น ๘ อาคาร ๕ 

กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 17 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments