Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17146/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทหัวไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสหกรณ์

ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการล่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำแก่บุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ ดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน สหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และ การเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และการกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึง การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเดิมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอ นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
๓) ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับ การวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตาม วัตถุประสงค์การกูเงินกองทุนที่อยู่ใน ความรับผิดขอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำในการวางแผนการชำระหนี้ การขอผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา และตรวจสอบ เกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การออกหนังสือ หรือยกเลิกหนังสืออนุญาตให้สมาชิก ทำประโยชน์ในที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง
๖) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ ระบบสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา สหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเสนอนโยบายและ กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๗) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๙) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และ กฎหมายสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการสหกรณ์
๑๑) สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและ สนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
๑๒) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์
๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ไดัรับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสหกรณ์

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การบริหาร ธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
๕. มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การเขียน หนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิด วิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การสืบเสาะ หาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
ด. มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ้ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ ๒. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏินิติ เช่น บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน ทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 22 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

Comments

comments