กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/17129/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีฅวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยตำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑® กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การตำหนด ลักษณะงานและคุณสิมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการวัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการตำหนคคุณสมบัติสำหรับผูที่จะ ไต้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๕๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง มอบตำนาจใท้ปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี๋

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑ์ต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเที่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยบ๊ญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ ทยานหลักฐาน เพื่อตำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาตำเนินการเที่ยวกับวินัยข้าราชการ และ การร้องทุกข์หรืออทธรณ์และปฏิบัติหนัานี่อื่นที่เที่ยวข้อง
๑. ด้านปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยบีญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานชองหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสทุนการพิจารณาชอง ผู้บังคับบัญชา
(๒) ศกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเที่ยวกับหน่วยงาที่รับผิดชอบ เพื่อให้ ท้นกับสลานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการท้างาน โดยพิจารณาลงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุก ฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อทฎห5Jายเสนอความเห็นในการตำเนินการเรื่อง ใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การรัองทุกข์การพิท้กบัระบบคุณธรรม รวมถีงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย ปกครองที่เกี่ยวซ้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีชองหน่วยงาน
(๔) ปฎบีตงานฝ่ายเลขาทุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดหำ ระเบียบ วาระและรายงานการประชุม
(๕) การดำเนินการสอบสวนทายาทชองผู้มีต็ทธืรับเงนบาเหน็จตกทอดของช้าราฃทารนละ ลูกจ้างประจำ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ นี่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการหำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการหำงานชองหน่วยงานงงรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลลัมถุทธี๋ที่กำหนด
๓, ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งกายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมรอ และผลลัมฤทธตามนี่กำหนดไว้
(๒) ซ้แจงและให้รายละเอียดเที่ยวกับช้อมูลข้อเท็จจริง แก่บคคลหรือหน่วยงานนี่เที่ยวข้องเพื่อสรัาง ความเข้าใจหรือความร่วมรอในการดำเนินงานตามนี่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านบริการ
ให้คำปริกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อ กฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถีงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการตำเน้นงานของบุคคล หรือ หน่วยงานดังกล่าว

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอนามัย

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments