กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17130/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๒) ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดผ่านช่องทางต่าง ๆ
๓) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๔) บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานระบบการประชุม Web Conference
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ การสร้าง สื่อประชาสัมพันธ์ (การตัดต่อคลิปวิดีโอ) หมายเหตุ ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอ ได้แก่ ๑ .คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ๒. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ หรือ แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๒.๑ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง –    บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจาและวุฒิทางอารมณ์ –    ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ –    อุปนิสัย ทัศนคติในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ –    ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ –    อื่น ๆ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๔๔ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 21 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments