Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17131/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคระห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเข้นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะ กิจ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตานหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพันาสังคมและ ความมั่นคงชองมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำคู อาศัยอำนาจดามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เชื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนดรIนการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิลุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารรัดการพนักงาน ราชภารเฉพาะกิจ เชื่อช่วยเหลือผู้!ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดีดเช็้ยิไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) และหนังสือคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคระห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคระห์

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาใดวิชาหนี้งทางชีตวิทยา สาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ และทุกคุณวุฒิ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสังคมสงเคระห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ลงพื้นที่ค้นทาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบาน ลิดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน แสะประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องด้น ของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อวินิจชัยและให้บริการทางสังคมแก,กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั่งจัดทำและบันทิกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(b) ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และให้บริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งการพิทักษ์และ คุ้มครองสิทธิเบื้อง■ด้นให้แก่ประชานชนกลุ่มเปราะบางตามสถานการณ์และสภาพปัญหาราย ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมซ้นพื้นฐานจากภาครัฐ ตามที่กำหนด
(๓) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล จัดทำเอกสารและรายงานเที่ยวลับสถานการณ์และสภาพปัญหา รายครัวเรือนและชุมชน เพื่อใช้ประกลบการจัดจำแนกกลุ่มผูประสบปัญหาและกำหนดแผนทัพนา คุณภาพชีวิตครัวเรือนให้เหมาะสมสับสภาพปัญหา เกิดผลสัมฤทรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
(๔) วางแผนการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมึอกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครทัฒนาสังคมและความมี่นคงชองมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหด
(๔) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบตงานตามแผนงานโครงการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและบริการทาง สังคมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์!นการดำเนินงานและสามๆรถให้กๆรช่วยเหลึอแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๖) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิตามภารกิจงานชองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักสังคมสงเคระห์

หลักเกณฑ์การเลีธกสรร
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวลับขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน โดย อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี เข่น การสอบ ข้อเชียน การสัมภาษณ์ หรึอการทดสอบการ ปฏิบัติ หรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) เป็นด้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 22 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1

Comments

comments