กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17041/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ G>๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกากีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการยาง


นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์พืช
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการยาง


นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิ61ทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์
ทางเคมี
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา ทางปฐพีวิทยา ทางพิษวิทยา ทางเคมีการเกษตร ทางสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรม รับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุพืช เป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ วิชาการเกษตร หรือควบคุมและ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัย การผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการ วิชาการและเทคโนโลยีทาง การเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานวิจัย งานแผนงาน และ การติดตามประเมินผล และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และ ทางเทคโนโลยี ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ทางการเกษตร กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช และวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาต่าง ๆ บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืขและ สินค้าเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การบริการที่ดี
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. การยึดมั่นโนความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม


นักวิชาการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม


นักวิทยาศาสตร์

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ ความเช้าใจ ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ ในการวิเคราะห์ทดสอบ
๒. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๓. ทดสอบความรู้ในด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การบริการที่ดี
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65130 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments