Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ส.ค. 2561 รวม 124 อัตรา

title=การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/334/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกรสื่อสาร,บุคลากร,นิติกร,นักฝึกอบรม,นักประชาสัมพันธ์,เลขานุการ,นักบริหารงานพัสดุ,นักบัญชี,นักการเงิน,นักประมวลผลข้อมูล,เภสัชกร,พยาบาลวิชาการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานโสตทัศนูปกรณ์,ช่างเทคนิคไฟฟ้า,ช่างเทคนิคโยธา,ช่างเทคนิคเครื่องกล,ช่างเทคนิคไฟฟ้า,ช่างเทคนิคสายใต้ดิน,พนักงานใช้เครื่องมือกล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,350-20,040
อัตราว่าง: 124
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศที่ ฝทม.4/2561

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,040 บาท

วิศวกรไฟฟ้า 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 38 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

วิศวกรโยธา 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

วิศวกรสื่อสาร 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

บุคลากร 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นิติกร 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักฝึกอบรม 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักประชาสัมพันธ์ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

เลขานุการ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักบริหารงานพัสดุ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักบัญชี 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักการเงิน 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักวิชาการ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

นักประมวลผลข้อมูล 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

เภสัชกร 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

พยาบาลวิชาการ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

พนักงานพัสดุ 3
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

ช่างเทคนิคโยธา 3
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

ช่างเทคนิคเครื่องกล 3
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,700 บาท

ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,700 บาท

พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการ 5

  1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี การบัญชี หรือ การเงิน หรือการตลาด
  2. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน) โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน)

วิศวกรไฟฟ้า 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกรโยธา 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

วิศวกรสื่อสาร 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม

บุคลากร 4

  1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือ
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

นิติกร 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์

นักฝึกอบรม 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง

นักประชาสัมพันธ์ 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เลขานุการ 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

นักบริหารงานพัสดุ 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

นักบัญชี 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี

นักการเงิน 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี

นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ)

คุณวุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ

นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)

คุณวุฒิ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

นักประมวลผลข้อมูล 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เภสัชกร 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

พยาบาลวิชาการ 4

คุณวุฒิ ปริญญาตรี การพยาบาล

พนักงานพัสดุ 3

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ช่างเทคนิคโยธา 3

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

พนักงานใช้เครื่องมือกล 1

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ส.ค. 2561

สอบวันที่: 8 ก.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 20 ก.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้านครหลวง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments