Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/15748/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเขียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง EPW๐๐๐๕ (แบบมีสัญญาจ้าง ๓- ๕ ปี) โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท มีอัตราว่างจำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๒.๒ มีประสบการณ์ ดังนี้
๒.๒.๑ ประสบการณ์การทำงานด้านบริการวิชาการกับชุมชน
๒.๒.๒ ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๓ ประสบการณ์การทำงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
๒.๒.๔ ประสบการณ์การทำงานหรือได้รับการอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
๒.๒.๕ ประสบการณ์การประสานงานโครงการบริการวิชาการ หรือ งานที่เกี่ยวข้อง
๓. ความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๓.๑ ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดีและนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ความรู้ความสามารถในการใข้ภาษาทางราชการในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ความรู้ความสามารถในการศึกษา การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลและการ ติดต่อประสานงาน
๓.๔ ความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้และสามารถ แกไขปัญหาเฉพาะหน้าไต้อย่างดี
๓.๕ ความคล่องตัวในการทำงาน รักงานด้านการบริการ
๓.๖ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๓.๗ มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานปฏิบัติงาน

๔.๑ การดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง
๔.๒ การดำเนินงานด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๓ การดำเนินงานด้านเป๋าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๔ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานบริการวิชาการ
๔.๕ ประสานงานหน่วยงานคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๖ งานสนับสนุนงานอื่น ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงาน บุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 29 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments