กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16931/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

 ๑. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๒. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและ พัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
๓. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
๔. แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
๕. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๑. รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
๒. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงการต่างประเทศ
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการัฝืกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและ บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินครั้งที่ ๑ การวัดความรู้ ๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง – ๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ๔. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ๕. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
การประเมินครั้งที่ ๒ การวัดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๑. ทักษะ ประสบการณ์และ/หรือความสามารถอื่น ๆ ที่อาจเป็น ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ กิริยาวาจา และวุฒิภาวะทาง อารมณ์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินครั้งที่ ๑ การวัดความรู้ ๑. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย –    ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ –    ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูล –    ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ๔. ความรู้ภาษาอังกฤษ
การประเมินครั้งที่ ๒ การวัดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๑. ทักษะ ประสบการณ์และ/หรือความสามารถอื่น ๆ ที่อาจเป็น ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ กิริยาวาจา และวุฒิภาวะทาง อารมณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments