สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลพบุรี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลพบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/14898/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๖๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสถิติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสถิติ

๑.ปฏิบัติภารกิจด้านการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธี ปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ รวมทั้งการ ดำเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือ คำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น
๒.ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกซุนที่เกี่ยวซ้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการให้บริการภาครัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๓.ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในกำกับกระทรวงดิจิทัลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
๔.ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ เซ่น นโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นด้น
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก และภารกิจอื่นๆ ของสำนักงานฯ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลพบุรี]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด ลพบุรี ขั้น ๓ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลพบุรี]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments