กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ก.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/14899/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คัวยจังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนึยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาชาวิชาทางเกษตรกรรม
 3. สามารถปฏิบัติงานในพึ๋นทั่1ด้
 4. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใจ้เครืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 1. รับผิดจอบการผลิต และชยายพันธุสัตว์ ผลิตพันธุพืชอาหารสัตว์
 2. ติดตามและบันทึกจ้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุสัตว์ และพืชอาหารสัตว์
 3. ช่วยปฏีบีตงานทดลอง ตามทั่เด้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุสัตว์ชองเกษตรกร
 5. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุชภาพสัตว์
 6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ความรู้

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านพืชอาหารสัตวิหรือ
  ด้านผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตวิ และพัฒนา คุณภาพสินด้าปศุสัตว์

2 ความสามารถด้านเทคโนโลยี

 1. มีทักษะในด้านผลิตสัตวิ หรือพืชอาหารสัตวิ หรือด้าน
  การผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตวิและพัฒนา คุณภาพสินคาปศุสัตวิ
 2. มีความสมารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 4. มีทักษะการแกัปัญ่หา

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล

 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
 2. ความคิดรึเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
 3. มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
 4. ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments