กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -21 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14900/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ด้วยจังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับ การใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม กฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่างหรือแก่ไขเพิ่มเดิมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
 2. การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
 3. การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เพื่อตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย
 4. ติดตามการดำเนินการทางคดี
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
 6. จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทาง กฎหมาย
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และ ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   

วิชาที่สอบ

นิติกร

 1. มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความ สามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
 3. มีความรู้ความเช้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้!นการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http//web.cpd.go.th/sakonnakhon โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล-นาแก อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042711671

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments