กรมการขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน)

ลิงค์: https://ehenx.com/14901/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

เรื่อง ริบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยอิงระเบียบการ บริหารงานของพนักงานราขการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไข เพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงาน เงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่าย เงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแกไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและ บัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) การบันทึกรายการทางบัญชี
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.b๕๖b
(๓) พระราขกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. b^๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม ถึงฉบับวันที่ ๙ พ.ศ. b๕๖๐
(๔) ประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. ๖๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน) :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ที่อยู่ ๖๓ หมู่ ๗ ตำบลลืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน)

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments