Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -19 ก.ค. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ลิงค์: https://ehenx.com/14902/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป เพื่อ ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานบริหารอาคารสถานที่ งานสารบรรณ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
1.2 ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
1.3 ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.4 ร่วมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในด้าน ต่าง ๆ
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments