กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/16932/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป

ด้วยกรมควบคุมมลพิษประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราขการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การสอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอนย้าย การลาออกจากงาน และการให้กลับเข้าทำงาน
(๓) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศและข้อมูลบุคคล การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากร และการควบคุมการเกษียณอายุของบุคลากร
(๔) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๕) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสบุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาบุการกรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถ บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(๔) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน
(๕) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมถุทธี้ตามที่กำหนด
(๖) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 


นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) เสนอความเห็นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(๔) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๕) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคล

๑. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใชัในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และแบบอัตนัย ดังต่อไปนี้
–    พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๖๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญณู้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
–    พระราชบัญญ้ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราขการพลเรือนสามัญ และการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราขการทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร และบริหารทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ ๒. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และแบบอัตนัย ดังต่อไปนี้
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวางแผน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล
–    ความรู้เกี่ยวกับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)
–    ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
๒. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให์ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


นิติกร

๑. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และแบบอัตนัย ดังต่อไปนี้
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา
๒. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อใหได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมควบคุมมลพิษ

แผนที่ file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments