กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/16900/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,นักวิชาการการเงินและการบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรีอนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการ กองทัพไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการการเงินและการบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 ๑.๑.๑ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาชา การบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศึลปกรรมศาสตร์) ศึลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ)


นักวิชาการการเงินและการบัญชี

 ๑.๖.๑ คุณวุฒิสำเรีจการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร
๑.๒.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏีบ้ตงานในหน้าที่


พนักงานธุรการ

 ๑.๓.๑ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศน้ยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศบียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑.๓.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบ้ตงานในหน้าที่


พนักงานบริการ

 ๑.๔.๑ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ การศึกษาประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศน็ยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑.๔.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 ๓.๑.๑ ร่างและ โต้ตอบหนังลือราชการ
๓.๑.๖ ปฏิบัติงานและบริหารงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการบริหารบุคคล การส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานประจำสำนักงาน
๓.๑.๓ ใช้ ดูแล เกี่บรักษา ปรนนิบัติอุปกรณ์ไนสำนักงาน และความเรียบร้อยของ สำนักงาน
๓.๑.๔ ปฏิบัติงานอี่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิชาการการเงินและการบัญชี

๓.๖.๑ รับ-จ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมรับผิดชอบเงินที่จ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
๓.๒.๒ ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับ เงินไปจ่าย
๓.๒.๓ เก็บรักษาบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนไว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย
๓.๒.๔ ตรวจสอบภายใน าารวิเคราะห์ทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๓.๒.๕ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
๓.๒.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน รับและจ่ายเงิน และอำนวยการเกี่ยวกับการ บัญชี ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยทันเวลา
๓.๒.๗ จัดทำงบการเงิน ทะเบียนคุมงบประมาณ และรายงานสถานภาพงบประมาณ
 ๓.๒.๘ เก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดเช็ค สมุดหรือไปฝากเงินธนาคารที่ใช้แล้ว
๓.๖.๙ แก้ไขข้อทักห้วง และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจเงินและ บัญชี ภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๒.๑๐ ปฏิน้ติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานธุรการ

 ๓.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ ราชการและเอกสารของทางราชการ
๓.๓.๒ รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทาง
ราชการ
๓.๓.๓ ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการล่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๓.๓.๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๓.๓.๕ ปฏีน้ติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ

๓.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด
๓.๔.๒ ปฏีน้ติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓.๔.๓ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้ สถานที่นั้นๆ
๓.๔.๔ ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวช้อง
๓.๔.๕ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กองกลาง 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ ความมั่นคงเลขที ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวด้รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 22 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0892311972

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments