สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/16899/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา พืชไร่/พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ4ม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ไม้ผล/เทคโนโลยี การผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)/เกษตร/พืชสวน/พืชไร่นา/การผลิตพืช/เกษตรกรรม/ เกษตรทั่วไป/เกษตรศึกษา/เกษตรศาสตร์/พฤกษศาสตร์/คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสริม การเกษตร/การสอนวิชาเกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ศึกษาศาสตร์-เกษตร/วิทยาศาสตร์ การเกษตร/ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์/ส่งเสริม และนิเทศศาสตร์การเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
๒.๒.๒ เป็นกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชา และสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูๆมีจำนวน ๖๑ กลุ่มวิชา (เอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทางที่ยกเว้นใบประกอบวิชาชีพครู)

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป –    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ –    พระราชบัญญ้ติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ – ระเบีย*บสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง –    ช่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน –    ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย –    ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม ประยุกต์ในสำนักงาน ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งรหัสวิชา ๔๐๑
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ สอบสัมภาษณ์ ๑. มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๔. การสื่อสารโดยการพูด ๕. การสอน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 – 25 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments