กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -11 มี.ค. 2565 รวม 86 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพลาธิการทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16423/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเขียนแบบ,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน,ช่างไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานการเกษตร,พนักงานสูทกรรม,พนักงานพัสดุ,พนักงานธุรการ,พนักงานชักรีด,พนักงานดับเพลิง,พนักงานบริการ,ลูกมือช่าง,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 86
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,นนทบุรี (กรมพลาธิการทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มี.ค. – 11 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราขการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราซการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๙๒ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานชักรีด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ลูกมือช่าง

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

อัตราว่าง : 28 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒- ๓๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ดังนี้

นักวิชาการเขียนแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต, ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตกัณฑ์, ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ), เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นักวิขาการการเงินและบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ หลักสูตรคหกรรม คาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสี้อผ้า, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ, หลักสูตรวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ


กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
เพศชาย อายุ ๖๖- ๓๔ ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวข.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ดังนี้

พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างท่อ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์

ช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างอิเล็กทรอนิกส์


กลุ่มงานบริการ
เพศ อายุ และการศึกษา กำหนดตามตำแหน่ง ดังนี้

พนักงานการเงินและบัญชี
เพศขาย/หญิง อายุ ๒๖- ๓๔ ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี

พนักงานการเกษตร
เพศชาย อายุ ๒๒-๓๔ ปี สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานการเกษตรเป็นอย่างดี (ปฏิบัติงานที่แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)

พนักงานสูทกรรม
เพศชาย/หญิง อายุ๒๒-๓๔ ปี สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร ทำความ สะอาดห้องครัว ตลอดจบปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (ปฏิบีติงานที่กองสถานหักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ แผนกโภชนาการ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

พนักงานพัสดุ
เพศชาย/หญิง อายุ๒๒- ๓๕ ปีสำเร็จการศึกษา ไม,ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) หรือเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ, งานพัสดุ และ ระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี

พนักงานธุรการ
เพศขาย/หญิง อายุ ๒๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ และระเบียบงาน สารบรรณเป็นอย่างดี

พนักงานชักรีด
เพศหญิง อายุ ๒๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานชักรีดเป็นอย่างดี

พนักงานดับเพลิง
เพศขาย อายุ ๖๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดับเพลิง และเหมาะสม ในการปฏิบัติหนัาที

พนักงานบริการ
เพศขาย/หญิง อายุ ๒๖- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการบริการ และเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่

พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
เพศชาย อายุ ๒๒- ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕

ลูกมือช่าง
เพศชาย/หญิง อายุ๒๒-๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ไม,ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า เพศขาย มีความรู้ความสามารถทางช่างทั่วไป และซ่อมจักร อุตสาหกรรม, เพศหญิง มีความรู้ความสามารถทางด้านเย็บจักรอุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
เพศชาย/หญิง อายุ ๒๖- ๔๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า เพศชาย มีความรู้ ความสามารถทางช่างทั่วไป, เพศหญิง มีความรู้ความสามารถทางด้านเย็บจักรอุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครลอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มืสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๒ มีอายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๔๕ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๔๓) นับตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๖๔๙๗
๒.๓ เพศชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นคนจำพวกที่ ๑ และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เชนติเมตร และชนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เชนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕ มาแล้ว (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔)ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับ การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารทุกกรณี
๒.๔ เพศหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี และไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ มีความสูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เชนติเมตร และมีนี้าหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม โดยพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกาย ตามคณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมพลาธิการทหารบก วัดได้
๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ้ใจ
๒.๖ ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
๒.๗ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟ้นเฟิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยูในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๓ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถ็งที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา หรืออยูในระหว่างถูกดำเนินคดี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี (นับถึงวันรับสมัคร)
๖.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๕ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง และหากตรวจพบ ในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ้ในการพิจารณาไม่จ้าง หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใข้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นด้วย
๖.๑๖ ไม,มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง!,ปิดเผย หรือนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงาน และคณะกรรมการๆ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ กองทัพบก
๒.๑๗ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไวัมิได้
๒.๑๘ ผู้สมัครต้องได้รับการฉีดวัคซีนบ้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (Covid-®๙) มาแล้วไมน้อยกว่า ๒ เข็ม
๓. สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ ๒.๗ อนุโลมใพ้สมัครสอบได้ แต่หากผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะต้องลาออกจากตำแหน่งงานดังกล่าว ก่อนวันทำสัญญาจาง

วิชาที่สอบ

๕. วิชาที่หำการหดลอบและชอบเขต ผู้สมัครสอบจะด้องทดสอบวิชาความรู้ ดังนี้
๕.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๕.๑.๑ วิชาภาษาไทย (ปริญญาตรี)
๕.๑.๖ วิชาความรู้ทั่วไป
๕.๑.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ สอบปฏิบัติงานเขียนแบบอุปกรณ์สนาม
๕.๑.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี สอบวิชาบัญชีชั้นกลาง และชั้นสูง
๕.๑.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ออกแบบเสื้อผ้า
๕.๒ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
๕.๖.๑ วิชาภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนต้น)
๕.๒.๒ วิชาความรู้ทั่วไป
๕.๖.๓ ตำแหน่ง พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
๕.๒.๔ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า    สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
๕.๒.๕ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน    สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน
๕.๓ กลุ่มงาบบริการ
๕.๓.๑ วิชาภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนต้น)
๕.๓.๒ วิชาความรู้ทั่วไป
๕.๓.๓ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สอบวิชาบัญชีเบื้องต้น
๕.๓.๔ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร สอบวิชาการเกษตรเบื้องด้น
๕.๓.๕ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ และตำแหน่ง พนักงานธุรการ สอบวิชาระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๕๒๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
๕.๓.๖ ตำแหน่ง พนักงานชักรีด    สอบปฏิบัติชักรีด
๕.๓.๗ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม สอบปฏีบ้ติทำอาหาร
๕.๓.๘ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่บริการ) สอบวิชาการจัดการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม
๕.๓.๙ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สอบวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๓.๑๐ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สอบวิชา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๓.๑๑ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ชาย) และพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย) สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
๕.๓.๑๒ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (หญิง) และพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (หญิง) สอบปฏิบัติเย็บผ้า


๗.๒ สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาทีกา โดยใพ้มารายงานตัว ต่อคณะกรรมการ เวลา ๐๗.๐๐ นาทีกา ณ สโมสรบายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ในตำแหน่งดังต่อไปนี
๗.๒.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ สอบปฏิบัติงานเขียนแบบอุปกรณ์สนาม
ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ สอบปฏิบัติงานออกแบบ
เสื้อผ้า ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๓ ตำแหน่ง พนักงานรับจ่ายนํ้ามัน สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
ณ กองนํ้ามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๔ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ณ แผนกซ่อม
สิ่งอุปกรณ์เบา กองซ่อมบำรุง กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๕ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน ณ กองนํ้ามัน เชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๖ ตำแหน่ง พนักงานชักรีด สอบปฏิบัติซักรีด ณ คลัง ๑๐๑ กองบริการและ สนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๗ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม สอบปฏิบัติทำอาหาร ณ โรงจอดรถครัวสนาม ระหว่างคลัง ๑๐๑ และ ๑๐๒ กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๘ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ชาย) สอบปฏิน้ติเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป ณ โรงงาน ผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๙ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย) สอบปฏิบัติเกี่ยวกับ งานช่างทั่วไป ณ แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์เบา กองซ่อมบำรุง กรมพลาธิการทหารบก
๗.๒.๑๐ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (หญิง) และพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (หญิง) สอบปฏิบัติเย็บผ้า ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
๗.๓ สอบภาควิชาการ (ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องทดสอบภาควิชาการ) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้สมัครสอบรายงานตัวต่อคณะกรรมการ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา


หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัคร ให้ครบล้วนต่อเจ้าหน้าที่ ดังบื้
๖.® ใบสมัคร (ตามแบบของกรมพลาธิการทหารบกกำหนด)
๖.๒ ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับจริง (ภาษาไทย) พรัอมถ่ายสำเนา จำนวน ๒ ชุด
๖.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ฉบับจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ)
๖.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด)
๖.๕ ทะเบียนบ้านบิดา มารดา มีส้ญชาติไทย (ถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด)
๖.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร หรือใบสำคัญความเห็นแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐโดยอนุโลม (ออกไม,เกิน ๓ เดือน)
๖.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ขื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ชองตนเอง, ใบมรณบัตรบิดา มารดา ในกรณีเลียชีวิต
๖.๙ ในกรณีทะเบียนบ้าน ระบุขื่อสกุลบิดา มารดา ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกัน ให้ใช้สูติบัตร หรือหลักฐานของทางราชการที่แสดงถึงสาเหตุที่ขื่อสกุลบิดา มารดาไม่ตรงกัน หรือให้อำเภอ เขต ออกหนังสือ รับรองว่า เป็นบิดา และ/หรือมารดาจริง แล้วแต่กรณี
๖.๑๐ เอกสารสำคัญทางทหาร
๖.๑๐.๑ ทหารกองหบุนประเภทที่ ๑ ใช้ สด.๘
๖.๑๐.๒ ทหารกองหบุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ใช้ สด.๘ และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการนืกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๖.๑๐.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.๔๓
๖.๑๑ หลักฐานได้รับการซีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19)
มาแล้วไม่นัอยกว่า ๒ เข็ม พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๖.๑๒ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบล้วนเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวัน และเวลา ราชการ (๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาทีกา) ณ สโมสรนายทหาร

กรมพลาธิการทหารบก กรมพลาธิการทหารบก ถนนดิวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 – 11 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมพลาธิการทหารบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments