กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16874/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: น่าน,บุรีรัมย์,มหาสารคาม,สมุทรสาคร,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ ๑๔๕๑๐ ๑๒ ๑๓ และ ๑๖ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการพาณิชย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการ

 ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชื่นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

 ๗.๑ ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชี การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
๗.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
๗.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ทำบัญชี
๗.๔ ให้คำปรึกษาและแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ และนักบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย
๗.๕ ปฏิบัติงานเปรียบเทียบปรับคดี ตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วย การ
เปรียบเทียบตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๕๕
๗.๖ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง
๗.๗ ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและติดตามการใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.๘ ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนของนิติบุคคล
๗.๙ ประสาน/ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
๗.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 ๗.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
๗.๒ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบและ ติดตามรายงานการใช้เงินงบประมาณต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ การบัญชี การจัดชื้อจัดจ้าง งานการดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
๗.๔ จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ แผนงานงบประมาณ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
๗.๕ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำในงานที่รับผิดชอบแก่บุคคลภายนอก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน
๗.๖ เผยแพร่ประขาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็ป ไชต์ของสำนักงานให้ทันสมัย
๗.๗ ปฏิบัติงานดูแล สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการดำเนินการในด้านสันทนาการ กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในหน่วยงาน เป็นต้น
๗.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

 ๗.๑ ปฏิบัติงานด้านการเงิน งานธุรการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการและจัดทำรายงานต่างๆ
๗.๓ ปฏิบัติงานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน การจัดทำสถิติต่างๆ และรายงานประจำเดือนส่ง หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
๗.๔ รับเงินค่าธรรมเบียม จัดเก็บเงินรายได้ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องออก ใบเสร็จรับเงิน และควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จค่าธรรมเนียม และรายงานใบเสร็จคงเหลือประจำปีให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ
๗.๔ จัดทำรายงานการเงิน (รายไต้) การบัญชีตามระบบ GFMIS รายงานเงินได้แผ่นดิน รายงาน การจัดเก็บค่าปรับ การบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๗.๖ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ดูแลแฟ้มเอกสาร ให้สามารถค้นหาและนำมาใช้งานได้สะดวก
๗.๗ ช่วยปฏิบัติงานออกหนังสือเตือน ติดตาม และดำเนินคดีนิติบุคคลที่ไม่ล่งงบการเงิน
๗.๘ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการจัดตั้งหรือแก่ไขทางทะเบียนนิติบุคคลในระบบของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า
๗.๙ จัดเก็บภาพในระบบทางทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๗.๑๐ แนะนำและตรวจเบื้องต้นในการัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล
๗.๑๑ รับคำขอ จัดทำ และจ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาเอกสารให้แก่ผู้มาขอรับบริการ ตรวจค้นข้อมูลทางทะเบียน รับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและให้คำแนะนำการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์
๗.๑๒ รับคำขอและนำส่งคำขอด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา
๗.๑๓ รับคำขอและจัดทำใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว ตามพระราขบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.
๒๔๘๙
๗.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 ๗.๑ รับคำขอหนังสือรับรอง ตรวจเอกสาร และจัดทำหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารและใบสำคัญ การจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัท และจัดทำหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนตามระยะเวลา (หนังสือรับรองช่วง)
๗.๒ สำรวจและดำเนินการถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจการเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนร้าง และบริษัท/ห้างหุ้นส่วนเลิก ไม่เสร็จการชำระบัญชี
๗.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงบการเงินของนิติบุคคลที่นำส่งต่อสำนักงานฯ พร้อมทั้งบันทึกและ ตรวจสอบเอกสารภาพ
๗.๔ บันทึกข้อมูลทางทะเบียนลงระบบ (e-Registration) และบันทึกเอกสารภาพในระบบจด ทะเบียนนิติบุคคล หอการค้า สมาคมการค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
๗.๕ รับเงินค่าธรรมเนียม จัดเก็บเงินรายได้ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน
๗.๖ จัดทำหนังสือโอนแฟ้มทะเบียนและจัดทำแฟ้มทะเบียนตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดเก็บคำขอจด ทะเบียนตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จชำระบัญชีในแต่ละวันเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย
๗.๗ ออกหนังสือเตือน ติดตาม และดำเนินคดีนิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงิน
๗.๘ บันทึกเปรียบเทียบปรับ และดำเนินคดีกับนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๗.๙ จัดเก็บ ดูแลแฟ้มเอกสารให้สามารถค้นหาและเรียกใช้งานสะดวก
๗.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

๘.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความลามารถทั่วไป
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เจพาะตำแหน่ง
๑) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๒) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ ข้อกำหนด คำชี้แจง ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๓) หลักการบัญชีและมาตรฐานบัญชี
๘.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

๘.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิขาความรู้,ความสามารถทั่วไป
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดขอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น
๙. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (กลุ่มจังหวัด) ที่เปิดรับสมัครและสถานที่จัดสอบ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการ

๘.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
วิชาความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕) หลักการบัญชีเบื้องต้น
๘.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น


เจ้าพนักงานการพาณิชย์

๘.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิขาความรู้ความสามารถทั่วไป
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕) หลักการบัญชีเบื้องต้น
๘.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments