กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16862/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 20 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนล่ง

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แล้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้โขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการชนล่ง เพื่อให้ถูกต้องและ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนล่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(๓) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในการ พัฒนาการขนส่งและคมนาคมทั้งทางต้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(๔) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะ ทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๕) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้Iขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจน การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

การประเมินครั้งที่ ๑
(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั้วไป (ภาค ก.) ทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การเนาไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๑.๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อ ยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ(๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เสพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ (๒.๑) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (๒.๒) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (๒.๓) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และโปรแกรมประยุกต์
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ ๗๗ หมู่ ๓ ตำบลทำราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments