มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15362/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-26,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม และข้อ ๑๗ (๒) ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การบริหารงาน บุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ สมัครคัดเลือก ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500-26250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์หรือสาขาอื่นที่เทียบได้ทางคณิตศาสตร์ หรือสถิต
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์หรือสาขาอื่นที่เทียบได้ทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ


นิติกร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยมอบหมาย


นิติกร

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนิติกร เช่น ร่าง พิมพ์ เอกสาร สัญญา หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร- กรณีสมัครด้วยตนเอง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– กรณีสมัครทางไปรษณีย์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และให้ระบุมุมซอง (สมัครงาน) ส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้
“กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี41000 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments