องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 มี.ค. -31 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/16435/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นักพัสดุ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการตลาด
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-18,900
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18900- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการตลาด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์


นักพัสดุ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


พนักงานพัสดุ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี้ทางด้านพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเต่อร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 


พนักงานการตลาด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศน็ยบัตรวิขาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้!>ม่ตํ่ากว่านี้ ทางด้านการตลาดหรือด้านบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณไนวันที่สมัคร
๓) มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
๔) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ( TOEIC ) อย่างน้อย ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
๗) ไม่เคยลูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
๘) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าข้างในระยะ ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
๙) สามารถทำงานให้แก่ อ.ส.ค.ได้เต็มเวลา
๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิตพิ่นเฟิอนไม,สมประกอบ
๑๑) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร็ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๑๒) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
๑๓) สามารถจัดหาที่พักเองได้
๑๔) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อ เรียกไม่ตรงกันประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็น คุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน ศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments