Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก

ลิงค์: https://ehenx.com/15361/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ผู้ดูแลเด็ก,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,สัตวแพทย์,คนงาน,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,800
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: ตาก (เทศบาลเมืองตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลเมืองตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลเมืองตาก ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตาก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๙ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ผู้ช่วยสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


คนงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ยาม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


ผู้ดูแลเด็ก

1. มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ทุกสาขา
2. จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของ บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การจัดการ การ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การจัดการ การ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้


พนักงานดับเพลิง

1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ ทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้


พนักงานขับรถยนต์

1. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม กฎหมาย
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่อกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและทักษะที่ปฏิบัติ


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

1. มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็น อย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2)


ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.


คนงาน

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้


ยาม

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในเรื่องการต่อสู้ป้องกัน และมี ร่างกายแข็งแรง อัตราค่าตอบแทน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยครู

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และล่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและ สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใซัผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน ด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังลือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วย ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังลือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการ ด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล จำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการด้นหาสำหรับใข้เป็น หลักฐานตรวจสอบได้
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
๑.๕ จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังลือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
๑.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เข่น การ จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เข่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับการประชุม การสกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่าง มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เข่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ วัตถุประสงค์
๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องด้นแก่บุคลากร ประชาขน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจชองหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการคลัง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความ ถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสำคัญทางการคลังต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่าง ราบรื่น มีความถูกต้องเรียบร้อย
๑.๒ ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ โดย รวบรวม และจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๓ ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ-ส่ง หนังสือ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และ จัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
๑.๔ จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอนงบประมาณ จัดทำสถิติ ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๑.๕ ข่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสาร หลักฐานต่างๆ ใน การขอรับบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
๑.๖ ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสำคัญ ทางการคลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนำล่งเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารการขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้
๑.๗ ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ค่าจ้าง และ เงินเดือนใน ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์คำสั่ง หนังสือสั่งการ
๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานการคลัง เพื่อนำมาประยุกต์ใขในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดขอบแก่ ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานและ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซัผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเลียหาย ในด้านชีวิตและ ทรัพย์สินของประขาชน
๑.๒ เฝ็าระวัง ตรวจตรา และฟิกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
๑.๓ จัดตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งนํ้า เส้นทางจราจร แหล่งชุมขนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับ สถานการณ์ และเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
๑.๕ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชา
๑.๖ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๒.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก่ไขสถานการณ์เบื้องต้นไต้ด้วยตนเอง
๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
๒.๔ ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง


พนักงานดับเพลิง

ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการคับเพลิง ประจำรถบรรทุกนํ้า ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้าหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแกไขข้อขัดข้องเด็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเด็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล ขนาดเบาขนิดใดชนิดหนึ่งของเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
๑. ขับหรือปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเด็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
๒. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจำนวนสัตว์ การประทับตราและ ตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
๑.๒ ควบคุมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ฉีดวัคซีน ชันสูตรโรคสัตว์ และกำจัดโรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

๑.๓ ให้บริการด้านวิชาการ เช่น การผสมเทียม ทำหมันสัตว์แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและรายได้ให้แก,เกษตรกร
๑.๔ สำรวจ จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ ความต้องการ ใช้วัคขีน เป็นต้น เพื่อเฝืาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์
๑.๕ ควบคุมและดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ซิววัตถุสำหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสำหรับสัตว์ ตามกฎ ระเบียบ และ พระราชบัญญัติควบคุม การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๑.๖ ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิต ทดสอบ ช่วยวิจัย และพัฒนาการผลิตซิวภัณฑ์สัตว์ใน ระดับ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนส่งซิวภัณฑ์สัตว์
๑.๗ ช่วยดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้าเชื้อ การทดสอบพ่อพันธุ และการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวช้องเพื่อใข้ในการปรับปรุง ขยายพันธุและอนุรักษ์พันธุสัตว์
๑.๘ ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สุขศาสตร์ สัตว์และ สุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๙ ปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อในการเลี้ยงสัตว์เพื่องาน ทาง วิทยาศาสตร์
๑.๑๐ ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน ชันสูตร โรคสัตว์และกำจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนด าเนินการควบคุมป้องกันโรค
๑.๑๑ ตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์สัตว์เพื่อให้มีความ ถูกต้อง
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และขี้แจงเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ขีวภัณฑ์สัตว์ เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าทีและเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงและขยายพันธุสัตว์
๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทางสัตวแพทย์และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที เป็นประโยชน์ต่อการ ทำงานของหน่วยงาน


คนงาน

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
๒. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๓. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้


ยาม

อยู่ยามเฝ็าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณ สถานที่ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่ ยาม ประจำศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีและโอทอป ณ หนองมณีบรรพต (เกาะลอย) และงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในเรื่องการต่อสู้ป้องกัน และมี
ร่างกายแข็งแรง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 21 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments