กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -24 พ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -24 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16863/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,นครปฐม (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 24 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท (สวพ.๕) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท (สวพ.๕) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


นักวิชาการเกษตร

 ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี หรืองานงบประมาณ ตรวจสอบความลูกต้อง จัดเตรียม เอกสาร ข้อมูล รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเกษตร

 ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ วิชาการเกษตร หรือควบคุมและ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการ ผลิตผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการและเทคโนโลยี ทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานวิจัย งานแผนงาน และ การติดตามประเมินผล และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

การประเมิน ครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ระเบียบ ทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรีอความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบีต
การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤท่ธี้ ๒. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๓. ความลูกต้องของงาน ๔. การบริการที่ดี


นักวิชาการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับกรมวิชาการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏีบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสืบเสาะหาข้อมูล
๓. การบริการที่ดี
๔. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – 24 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments