กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 เม.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/16720/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองคาย )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยกรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรดิ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองคาย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ประกอบกับคำสั่งกรมหม่อนไหมที่ 747/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่เมติม
  4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
  6. วิสัยทัศน์ขอการปฏิบัติงาน
  7. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  8. การคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  9. มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0834034288

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments