กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ย. -17 ก.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ย. -17 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15352/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ย. – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมซีวการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือ มีความปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ พิสูจน์ ยืนยัน การทำงานของเครื่องมือแพทย์ใน สาขาต่าง ๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในหอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ที่ใฃ้งานด้านวิสัญญีวิทยา เครื่องมือแพทย์ที่ใซ้ในงานห้องผ่าตัด และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานรังสีวิทยา รวมไปถึงเครื่องมีอที่ใช้ในการ ตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และเครื่องมือที่นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้านอื่น ๆ
๓. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตรวจ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. ปฏิบัติงานทดสอบ ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ในศูนย์เครื่องมือแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง และแนะนำ การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน
๕. พัฒนาระบบบำรุงรักษา การสอบเทียบและระบบสำรองเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และ วิทยาศาสตร์ ในโรงพยาบาล
๖. ประเมิน คัดเลือก ร่วมจัดทำคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาตร์
๗. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ เช่น การพัฒนา ออกแบบและสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
๘. ร่วมวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ทางสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
๙. จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และ วิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
๑๐. ให้บริการทางวิชาการ เช่น ทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการ เรียนรู้และความเข้าใจในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย
๑๑. พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
๑๒. พัฒนาคุณภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล และตรวจสอบควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเวลา
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๖๕๕๐

โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments