กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ต.ค. 2564 รวม 22 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15574/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายสัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-23,430
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติของกลุ่มงาน และการขัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23430- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

1 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา (วท.บ.)
2 สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนดได้
3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet
4 มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้พร้อมใช้งาน


นายสัตวแพทย์

1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์

๑. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ประมวสผลการวิเคราะห์ ควบคุมการเตรียมตัวอย่าง และช่วยงานวิจัย ตามโครงการต่าง
๒. พัฒนา และปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ มาตรฐาน และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามระบบ
๔. ดูแลรักษาเครืองมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้พร้อมไข้งานและจัดทำโปรแกรมดูแลรักษาและ การสอบเทียบเครื่องมือ
๕. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามการประเมิน ผลการวิเคราะห์
๖. ปฏิบัติงานด้านอณชีววิทยา และเทคโนโลยีขีวภาพด้านการผลิตสัตว์
๗. ตรวจสอบโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุในนํ้าเชื้อโคพ่อพันธุ ทางห้องปฏิบัติการ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายสัตวแพทย์

๑. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย ชันสูตรโรคสัตว์ และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการประมวลผลแปรผล และรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการ
๒. ดำเนินการในการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล
๓. ตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในขบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์
๔. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการขยายพันธุสัตว์ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
๕. ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวฃ้อง
๖. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์
๗. ปฏิบัติงานอน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครDownload ใบสมัครจาก web site : http://certify.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments