กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ย. -8 พ.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/15573/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรธรณี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ย. – 8 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

ต. วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในงาน ■ที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
๒. ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ๋ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์

๑. วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
. ๒. ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ๋ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

๑. วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า.๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับ วุฒิปริญญ่าโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
๒. ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธึ๋ของงานเป็นที่ ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจาก นายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติ หรือส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือ ความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมี ■ประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. วุฒิไม,ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับ วุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
๒. ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถ็งความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ้ของงานเป็นที่ ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติ หรือส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือ ความเชี่ยวชาญในงานทีจะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมี ประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

๑. ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ ในส่วนที,กรมทรัพยากรธรณีรับผิดชอบ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเกี่ยวกับ ประเด็นข้อกฎหมายที่กรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย
๒. ดำเนินการและสนับสบุนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ
๓. ดำเนินการและสนับสบุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี
๔. ให้คำปรึกษาและแนะนำ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลากรภายในกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมทรัพยากรธรณี และปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่กรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์

๑. ดำเนินการสนับสนุนคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการ บริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ระหว่างกระทรวงการคลัง กับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
๓. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก1เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

๑. ดำเนินการและสนับสบุนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายบริหาร จัดการแร่แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยด้านทรัพยากรแร่เชิงลึกรายชนิดแร่ การพัฒนาและกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ ของประเทศ
๓. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานสำรวจและตรวจสอบ แหล่งแร่ การจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ของประเทศ
๔. จัดทำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ เข่น การกำเนิด และการจำแนกประเภทแหล่งแร่ การสะสมตัวของสินแร่และโชน แหล่งแร่ การกำเนิดแหล่งแร่ระดับภูมิภาคที่สัมพันธ์กับธรณีแปรสัญฐาน การสำรวจและประเมินปริมาณแร่ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

๑. ดำเนินการ สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการมรดกธรณี และ อุทยานธรณี รวมถึงภารกิจภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย อุทยานธรณี คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถํ้าแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว
๒. ดำเนินการการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ เสนอความเห็นด้านธรณีวิทยา ด้านการบริหารจัดการมรดกธรณี และอุทยานธรณี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการแห่งชาติๆ กำหนด และดำเนินการจัดทำมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณีในรูปแบบเอกสารทาง วิชาการ คู่มือหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไป นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
๓. การให้คำปรึกษา การจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ และการอนุรักษ์ มรดกธรณีและอุทยานธรณี รวมถึงเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ แผนแม่บท ภารกิจ และการบริหารงาน การติดตาม การประเมินผล ของคณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถํ้า แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แกเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีในด้านธรณีวิทยา มรดกธรณี และอุทยานธรณี ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ชั้น ๑ อาคารเพชร ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 – 8 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments