สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -28 เม.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16693/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 28 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ นิะนัน อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราขการ พ•ศ- ๒๕๕๒ ลงวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ-ศ- ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ การร่างโต้ตอบหนังสือ การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลสถิติ การประมวลผล การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้าง ๆ และอยู่ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๔ ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 – 28 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054716430

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments