กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 เม.ย. 2565 รวม 12 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/16692/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม),วิศวกร(ชีวการแพทย์),วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน. ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร(ชีวการแพทย์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


วิศวกร(ชีวการแพทย์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาฃาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมซีวการแพทย์


วิศวกรเครื่องกล

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชี้พวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


วิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือหางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาชาวิชา


นายช่างเครื่องกล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพซ้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเซียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบเงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็น เพื่อให้ไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
๓) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4) วางแผน ออกแบบและเขียนแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือ และคำนวณด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชา
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


วิศวกร(ชีวการแพทย์)

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิชัย ด้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ มาตรฐานและ พัฒนาสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามภารกิจของหน่วยงาน
๒) ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตรวจ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
๓) ปฏิบัติงานด้านการประเมิน การควบคุม กำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ ภารกิจที่ด้องมีคุณภาพ
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรเครื่องกล

(๑) วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(๓) รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปจ้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
(๔) จัดทำจ้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
(๔) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเข้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
(๖) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๗) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับจ้อมูล จ้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวจ้อง เพื่อ สร้างความเจ้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย
(๘) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบจ้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๙) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานจ้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ ประกอบกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

๑) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิชัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน ก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวจ้อง
๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใจ้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ใด้รูปแบบแผน ที่ต่างๆ ที่ลูกต้อง
๔) ศึกษา วิเคราะห์จ้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวจ้องกับ วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
๕) ศึกษา วิชัย และทดสอบวัสดุที่ใชIนงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการ แกิไชสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและจ้อกำหนด
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) คึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั่งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การ จัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความ จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาซีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลชองส่วนราชการ และแผนการจัดสรร ทุนการศึกษาและการิฟิกอบรม
(๔) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน อัตรากำลังของส่วนราชการ
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(๖) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ก้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งทั่งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(๙) ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ้ตามที่กำหนด
(๑๐) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างความเข้าใจและสนับสบุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๑๒)ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนนภารกิจ ของบุคคลหรือหน่วยงานและใข้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
(๑๓) ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสรรบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โด้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี หลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก ต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานหางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และ อยูในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปไข้ เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๕) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๖) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้!ด้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ปรฺะโยช‘นได้ต่อไป
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ประมาณราคาซ่อมแกัไช ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พรัอมใช้อยู่เสมอ
๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้!นการพัฒนาปรับปรุงงาน
๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕) ให้คำแนะนำและบริการผู้มาดิดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)


วิศวกร(ชีวการแพทย์)

๑. ภาคความรู้ ความลามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถท้วไป (๓0 คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านฒืองที่ดี พ.ศ. ๖๕๔๖ –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ –    นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑.๒ ความรู้ความสามารถพี่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง ( ๗0 คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    งานวิศวกรรมด้านความปลอดภัย –    เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ –    สรีรวิทยาและกายวิภาค –    ห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทุกตำแหน่ง) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ


วิศวกรเครื่องกล

. ๑. ภาคความรู้ ความสามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถที่วไป (๓0 คะแนน) ทดสอบความรู ดังนี้ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๖๕๔๖ –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ค. ๖๕๓๔ –    นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉิพาะดำแหน่ง (๗๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    วิศวกรรมด้านความปลอดภัย –    กลศาสตร์วิศวกรรม –    คอมพิวเตอร์โปรแกรม –    อุณหพลศาสตร์ –    กลคาสตร์ของไหล –    ความแข็งแกร์งของวัตถุ –    กลศาสตร์ของวัสดุ
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (หกตำแหน่ง) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ทีวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ


วิศวกรโยธา

๑. ภาคความรู้ ความสามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๓0 คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด็ พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ –    นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุชภาพ ๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( ๗๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    ด้านออกแบบ โครงสร้าง –    กฎหมายที่เกี่ยวช้อง –    ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายชองงานที่ปฏิบัติ –    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทุกตำแหน่ง) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทืวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ


นักทรัพยากรบุคคล

๑. ภาคความรู้ ความสามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถที่วไป (๓๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ –    นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (๗๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    พระราชบัญญัติระเบียบจ้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของจ้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ –    หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ – พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (บุกตำแหน่ง) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ภาคความรู้ ความสามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๓0 คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ –    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ –    นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (๗อ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกั1ข เพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัดิการจัดซื้อจัดจ้างและกฺารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารชองราชการ พ.ศ.๒๔๔๐ –    ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับการใช้!ปรแกรม Microsoft Office
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทุกตำแหน่ง) พิจารณาจากประวัดิส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ


นายช่างเครื่องกล

๑. ภาคความรู้ ความสามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถที่วไป (๓0 คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ก็. ๖๕๔๗ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๖๕๔๖ –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ก็. ๒๕๓๔ –    นโยบายและการแน่งส่วนราชการกรมสนับสบุนบริการสุขภาพ ๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เสพาะตำแหน่ง ( ๗0 คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้ –    กลศาสตร์วิศวกรรม –    โลหะวิทยา –    เชื่อมโลหะ –    งานหล่อโลหะ –    งานท่อประสาน –    งาน Pipeline งานท่อ ชองเหลว ชองไหล –    งานเขียนแบบเครื่องกล –    งานปรับอากาศระบายอากาศ
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (หกตำแหน่ง) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทืวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความศึดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏีภาณไหว พริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments