มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -17 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -17 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์: https://ehenx.com/15348/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1/2564

ด้วยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2544/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิจัย

1) งานดำเนินการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย/ดำเนินการวิจัย/รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2) งานดำเนินการจัดทำแผนฝ่ายผลิตเครื่องสำอาง
3) งานผลิตผงไฟโบรอินและโปรตีนชิริซิน
4) งานการสั่งซื้อสารเคมี ครุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บแสะดูแลการเบิก-จ่ายสารเคมีฝ่ายผลิตเครื่องสำอาง
5) งานติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก
6) งานผลิตเครื่องสำอาง
7) งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)
8) งานวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
9) งานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
10) งานการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
11) งานจัดทำระเบียบเพื่อส่งเสริมการขาย
12) งานบริการวิชาการด้านเครื่องสำอาง
13) งานจดอนุสิทธิบัตร ตีพิมพ์ และนำเสนอผลงานวิจัย
14) งานร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
15) งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสีผง การย้อมสีธรรมชาติ
16) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ไหม
17) งานเลี้ยงไหมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์
18) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 2) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043754416

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments