สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/16500/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนานวัตกรรม,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มิความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม(1) จำนวน 1 อัตรา โครงการพัฒนา นิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม(2) จำนวน 1 อัตรา โครงการระบบ บริหารจัดการท้วงอากาศแบบบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มิความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักพัฒนานวัตกรรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนานวัตกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1)    มีสัญชาติไทย
(2)    อายุไม่เกินกว่า 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
(3)    คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการบริหารนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4)    มีประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้
(4.1)    การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ เข่น การคมนาคม การขนส่ง ผังเมือง เป็นต้น
(4.2)    การบริหารโครงการ/การจัดทำแผนงาน
(5)    มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เข่น MS Office เข่น Word, Excel, Power Point
(6)    มีทักษะในการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7)    สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความละเอียด รอบคอบ และครบถ้วนสมบูรณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(8)    มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีตรรกะ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ กระดือรือล้น และ ใฝ่หาความรู้
(9)    มีบุคลิกภาพ ความรอบรู้1หวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถในการตัดสินใจและแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (10)สามารถทำงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้
(11)สามารถพิง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ด้านการจัดทำสื่อประขาสัมพันธ์

 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

(1)    มีสัญชาติไทย
(2)    อายุไม่เกินกว่า 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
(3)    คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) จิตวิทยา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
(4)    มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคลมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์จาก องค์การมหาชน หรือหน่วยงานรูปแบบองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
(5)    มีประสบการณ์ในด้านกระบวนการต่อสัญญาจ้าง
(6)    มีประสบการณ์ในการกำหนดระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน HR รวมถึงการจัดทำตัวชี้วัด ที่เกี่ยวช้องกับการบริหารงานบุคคล
(7)    มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรด้วยเครื่องมือ/ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ HRIS จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(8)    มีบุคลิกดี มีวุฒิภาวะ ความอดทนสูง และต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม รวมถึง Service mind ตลอดจนสามารถเก็บความลับของเจ้าหน้าที่และองค์กรได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สทอภ

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments