สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/16491/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ.

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายจัดการเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศกลาง สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)    อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์!นวันที่ยื่นใบสมัคร
(2)    คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
(3)    สามารถทำงานให้กับ สทอภ. ได้เต็มเวลาโดยใช้หลักเกณฑ์เวลาปฎิบตงานชองราชการ
(4)    มีความสามารถในการดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL , MSsql ได้
(5)    มีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษา c#.NET, ASP.NET, PHP, Web Application อย่างใดอย่างหนึ่งได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร.ใหัผู้สมัครดาวน์ใหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมทั้งลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจาหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ” และนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ขั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ส่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 19 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนิ้โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมายัง Email ะ HRM@gistda.or.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สทอภ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments