กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16465/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ล่งวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒. พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมล่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

๑) คุณวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี . ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท์า หรือ ประกาศนืยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศน็ยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
๒) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ ของบุคคลชี่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อย กว่า ๔ ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เข่น
๑) ช่วยดำเนินการ ตรวจสอบและติดตั้งระบบ LAN และหมายเลข IP เครื่องคอมพิวเตอร์และอปกรณ์ต่อพ่วง
๒) ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ในระบบเครือข่าย ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงต่างๆ
๓) สำรวจและกำหนดปรับปรุงมาตรฐาน ขั้นตํ่าของเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ ภารกิจงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
๔) ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN ให้กับ หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๕) ดำเนินการตรวจสอบ ประสานงานในการ จัดทำเว็ปไขตํให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด
๖) ดำเนินการ SCAN ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำเว็ปไชต์
๘) ดำเนินการสั่งและตรวจเข็ค E-mail ของศูนย์สารสนเทศ
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวซ้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

๑) มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรูทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
๖) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๗) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับ งานที่จะปฏิบัติเช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธื้ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments