กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มี.ค. -31 มี.ค. 2565 รวม 21 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/16463/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน,ศุลการักษ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งศุลการักษ์

ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ศุลการักษ์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 


พนักงานประจำสำนักงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 


ศุลการักษ์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดี
ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและบัญชี
2. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารงบประมาณ การเงินและบัญชี
ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดการจัดทำงบประมาณและรายงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี หรืองบการเงินของหน่วยงาน
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและบัญชีของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้


พนักงานประจำสำนักงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานทางการจัดทำสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม
๓. ช่วยในการสำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
๔. รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูล
การนำเข้า/ส่งออกสินค้าที่รวบรวมจากใบขนสินค้า
๕. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการด้านข้อมูลสถิติต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๖. ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้
๗. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
๘. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้


ศุลการักษ์

1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้ 

วิชาที่สอบ

นิติกร

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ด้วยข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดพิกัด อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ยกเว้นภาค ๒ และภาค ๓) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟ้นพ่กิจการ
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
๔. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ด้วยข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น
–    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๓. จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
๔. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


พนักงานประจำสำนักงาน

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ด้วยข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
–    การเขียนหนังสือราชการ
๓. จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
๔. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


ศุลการักษ์

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ด้วยข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
๓. จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
๔. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศุลกากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศุลกากร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments