กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16462/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,020-19,830
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในดำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

คัวยกรมประมงจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18020 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับคัน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการใน
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์นี้า เพื่อให้การผลิตสัตว์นํ้า ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านระบาดวิทยาของโรคสัตว์นั้า การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยที่ มีผลต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์นํ้า สถานการณ์โรคสัตว์นํ้าทั้งภายในและต่างประเทศ การเสาระวังโรคสัตว์นํ้า รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการเสาระวังโรคระบาดสัตว์นั้า เพื่อการแจ้งเตือนภัยและแก็ไขปัญหาด้านสุขภาพ สัตว์นํ้าให้แก่เกษตรกรและหน่ายงานที่เกี่ยวช้องอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองวิจัยและ พัฒนาสุขภาพสัตว์นั้าบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้า และสูตรยาที่
  ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  (๒) วิจัยด้านพิษวิทยาและผลกระทบของการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคสัตว์ นํ้าต่อคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อม
  (๓) ศึกษา วิจัย และเสาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์นั้า และศึกษากลไกการดื้อยาของ
  เชื้อก่อโรค
  (๔) ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์นํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  (๕) เฝืาระวังและกำกับดูแลการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  (๖) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านระบาดวิทยาของโรคสัตว์นํ้าทางสัตวแพทย์
  ■(๗) ศึกษา คันคว้า วิจัย วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยที่ฏีผลต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์นํ้า เพื่อให้!ด้แนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
  (๘) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเฝ็าระวังโรค และภาวะที่เป็นภัยคุกคาม สุขภาพสัตว์นํ้า
  (๙) กำกับการใช้สัตว์นํ้าเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (๑๐) ลงนามในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก และหนังสือรับรองอื่น ๆ ด้าน สุขภาพสัตว์นํ้า
  (๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสมุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย
  ค้านการวางแผน
  วางแผนงานที่รับผิดชอบ และดำเนินการวางแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใชัยา และเคมีภัณฑ์ในสัตว์นํ้า การเฝ็าระวังโรคในสัตว์นํ้าและโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์นํ้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
  ด้านการประลานงาน
  (๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
  (๒)ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย..
  ต้านการบริการ
  (๑)ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลและความรู้ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์นํ้า ระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์นํ้าให้กับเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เจ้าหน้าที่กรมประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
  (๒)ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

  วิชาที่สอบ

  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1.ด้านวิชาการสัตวแพทย์
  – ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์น้ำ
  – ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำและโรคอุบัติใหม่
  – ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรคและการชันสูตรโรคสัตว์น้ำ
  – ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาและการควบคุมโรคสัตว์น้ำ
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา เคมีภัณฑ์และวัคซีนในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
  – ความรู้เกี่ยวกับกลไกการดื้อยาและเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ
  – ความรู้เกี่ยวกับการชีววิทยาของสัตว์น้ำ
  2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  – พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕10
  – พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  – พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  – พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  – พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
  – พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
  – พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประมง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง

  แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments