Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/16461/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเชัาสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบา!เจ้าสิริกิตึ๋ พระบรมราซินินาถ
สระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงเนราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ น^ะเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานแล่ะการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมหม่อนไหม ที่ ๗๔๓!/๒๕๖๓ เรื่อ! มอบอำนาจไท้ปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เรื่อง มอบอำนาจไท้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ?งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกษตร ในสาขาพืชสวน สาขาพืชไร่ สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาการจัดการการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิทยาสาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาการจัดการเกษตร สาขาการจัดการผลิตสัตว์ สาขากีฏวิทยา
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
1.ช่วยข้าราชการปฏิบัติงานและวางแผนด้านการผลิตไข่ไหม ทั้งไข่ไหมพันธ์คัด พันธ์ุหลัก พันธ์ุขยาย พันธ์ุดี
2.ช่วยข้าราชการ กำกับ ดูแล ด้านการเลี้ยงไหมการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน
3.ปฏิบัติงานร่วม และร่วมวางแผน การดำเนินงานกับข้าราชการ ด้านการขยายพันธ์ุหม่อน การดูแลรักษาพนธุ์หม่อน และการจัดการแปลงหม่อน เพื่อให้การผลิตไข่ไหมพันธ์ุดี
4.ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่างๆ ของกิจกรรมผลิตและขยายพันธ์ุหม่อนไหม
5.ช่วยข้าราชการ ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี่ยงไหม สาวไหม การฟอกย่ิมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
6.สนับสนุนงานบริการวาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับนักวิชาการเกษตรผู้รับผิดชอบงานฃ
7.รับผิดชอยในการให้บริการไข่ไหมพันธ์ุดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่ขอสนับสนุน
8.จัดเก็บข้อมูลความพึงพิใจของการให้บริการในกิจกรรมและขยายพันธ์ุหม่อนไหมและติดตามผลการใช้ไข่ไหม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเช้ารับการเสือกสรร ขอยีนใบสมัครด้วยดนเองได้ที่ อาคารสำนักงาน 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเชัาสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเชัาสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

แผนที่ file 1

Comments

comments